× تماس با ما
2 0 نظرات 898 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1398/06/09

این افراد خواب بهتر و طولانی تری دارند.

این افراد خواب بهتر و طولانی تری دارند.

اين افراد خواب بهتر و طولاني تري دارند.

مطالعات نشان مي دهد کيفيت خواب ارتباط قابل توجهي با خوش بيني دارد.

نتايج مطالعه اخير نشان مي دهد خوش بين ترين افراد داراي خواب بهتري هستند.

«رزابلا هرناندز»، عضو تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: مطالعه نشان داد ارتباط قابل توجهي بين خوش بيني و خصايص گوناگون خواب وجود دارد.

 ميزان خوش بيني و مثبت انديشي شرکت کنندگان اين مطالعه با استفاده از يک نظرسنجي 10 سوالي برآورد شد. امتياز شرکت کنندگان از 6 (کمترين ميزان خوش بيني) تا 30 (بيشترين ميزان خوش بيني) داده شد. شرکت کنندگان هر 5 سال يکبار در مورد کيفيت خواب و طول مدت خوابشان در طول ماه قبل گزارش مي دادند.

 همچنين در اين نظرسنجي، علائم بيخوابي، دشواري در به خواب رفتن، و تعداد ساعات خواب واقعي هر شب ارزيابي شد.

 تيم تحقيق دريافت با افزايش ميزان امتياز خوش بيني شرکت کنندگان، احتمال گزارش آنها در مورد داشتن خواب بهتر 78 درصد بيشتر مي شد.

همچنين افرادي که داراي ميزان خوش بيني بيشتري بودند خواب کافي 6 تا 9 ساعت در شب را داشتند و عدم وجود علائم بيخوابي در آنها 74 درصد بيشتر بود.

 درحاليکه محققان هنوز از مکانيسم دقيق تاثير خوش بيني بر الگوهاي خواب مطمئن نيستند، اما اين فرضيه مطرح است که مثبت انديشي و خوش بيني با تحريک الگوي رويارويي سازگارانه، مانع از بروز تاثيرات استرس زا مي شود و در نتيجه افراد خوش بين استراحت آرامش بخشي دارند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/salam/post/16531
0 نظر
دسته بندی