× تماس با ما
0 0 نظرات 4940 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1400/02/20

تعقیب و کنترل اسرائیلی‌ها از سوی ماموران ساواک

تعقیب و کنترل اسرائیلی‌ها از سوی ماموران ساواک

تعقيب و کنترل اسرائيلي‌ها از سوي ماموران ساواک

مديرکل اداره دوم ساواک در نامه‌اي به مدير کل اداره هشتم درباره مراقبت از مأموران اسرائيلي ياد‌آوري کرده است:
در گزارشي که افر به عرض تيمسار رياست ساواک رسيده است، پي‌نوشت فرموده‌اند: «اصولاً اداره کل هشتم بايد از سفارت اسرائيل هم مراقبت نمايد و مأمورين آنها شناخته شوند. بنابراين خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي اوامر صادره، اقدام لازم معمول دارند.»
بر اساس دستورالعمل رئيس ساواک، ادارات کل ذي‌ربط با تهيه و تدوين محورهاي مربوط به چگونگي شناسايي و تعقيب هدف، آن را به شرح زير در دستور کار خود قرار دادند:
اطلاعات مورد نياز در مورد هدفها
1- آدرس و کروکي هدف
2- اسامي اعضاي بيگانه هدف
3- اسامي اعضاي ايراني هدف
4- بيوگرافي اعضاي بيگانه هدف
5- خلاصه سوابق اعضاي ايراني هدف
6- آدرس و کروکي منازل اعضاي هدف (بيگانه و ايراني)
7- خودروهاي مورد استفاده هدف: 1) خودروهاي اختصاصي 2) خودروهاي سرويس
(تعيين شود خودروها مورد استفاده چه کساني)
8- شماره تلفن‌هاي هدف
9- شناسائي منازل همجوار هدف
10- راههاي نفوذي به هدف
11- منابع موجود در هدف (شماره رمز- اسم مستعار- تاريخ استخدام- حقوق ميزان دسترسي)
12- همکاران و مخبرين (شماره رمز- اسم مستعار- شغل- تاريخ استخدام، حقوق، ميزان دسترسي، خودرو، کروکي منزل)
13- اسامي افسران اطلاعاتي شناخته شده در هدف
14- اسامي اعضاء قانون به فعاليت در سرويس اطلاعاتي
15- گسترش هدف (مؤسسات وابسته هدف)
16- اقدامات عملياتي که روي هدف صورت گرفته (تهيه کليد- دستمزد- کنترل تلفن)
راهنماي پرونده مسکاني نمايندگي اسرائيل در ايران
1- آدرس و کروکي نمايندگي اسرائيل
2- اسامي اعضاي بيگانه نمايندگي اسرائيل
3- اسامي اعضاي ايراني نمايندگي اسرائيل
4- بيوگرافي اعضاي بيگانه نمايندگي اسرائيل
5- آدرس و کروکي منازل اعضاي هدف (بيگانه و ايراني)
6- خودروهاي مورد استفاده هدف: 1) خودروهاي اختصاصي 2) خودروهاي سرويس
7- شماره تلفن‌هاي هدف
8- شناسائي منازل همجوار نمايندگي اسرائيل
9- منابع موجود در هدف
10- اسامي افسران اطلاعاتي شناخته شده در هدف
11- اسامي اعضاي مظنون به فعاليت در سرويس اطلاعاتي
12- گسترش هدف (مؤسسات وابسته به هدف)
13- اقدامات عملياتي که روي هدف صورت گرفته
بر طبق برنامه يادشده قرار شد، ادارات ذي‌ربط ساواک، اسامي و مشخصات کامل کارکنان ايراني و غير ايراني دفتر نمايندگي اسرائيل و نيز دفاتر و مؤسسات وابسته مرتبط به آن نمايندگي را از طريق وزارت امور خارجه شناسايي و طبقه‌بندي کنند. در يادداشت دستنويس دفتر رئيس ساواک در اين خصوص چنين آمده است:
نسبت به اوامر رياست ساواک، از طريق کارمند مربوطه آقاي دادشي مشخصات کامل کارکنان ايراني و خارجي و هم چنين مؤسسات وابسته به نمايندگي اسرائيل از طرف وزارت خارجه خواسته شد .
چندي پس از اين، اداره دوم عمليات ساواک، طي نامه‌اي به مدير کل اداره هشتم، با موضوع «نمايندگي اسرائيل» با اشاره به گستره فعاليت‌هاي مأموران اسرائيلي، نمايندگي رژيم صهيونيستي در ايران را همانند يک سفارتخانه اعلام و تصريح کرد که اين تشکيلات در حوزه‌هاي مختلف اطلاعاتي، جاسوسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي و مطبوعاتي به فعاليت مشغول و نيازمند تعقيب و کنترل است.
در بخشي از نامه ياد شده چنين آمده است:
به : تيمسار مديريت کل اداره هشتم
از: اداره دوم عمليات 823/ت
موضوع: نمايندگي اسرائيل
محترماً باستحضار مي‌رساند:
نمايندگي اسرائيل واقع در خيابان تخت جمشيد نرسيده به ميدان کاخ پلاکهاي 5-7 است که در اين محل تعدادي کارمند ايراني و اسرائيلي مشغول به کار مي‌باشند. و گرچه در ظاهر به نام نمايندگي اسرائيل معروف است ولي در اصل تشکيلات سفارتخانه را دارد که داراي سفير و پيروان و کارمندان متعدد و کنسولگري و وابستگي مطبوعاتي- اقتصادي- نظامي- فرهنگي مي‌باشد روابط کارمندان اين مؤسسه با سفارتخانه‌هاي مختلف در حد سفارت مي‌باشد.
تا چندي قبل نمايندگي سرويس زيتون در محلي جدا از سفارت در ساختماني واقع در الهيه خيابان فرشته قرار داشت ولي پس از تغيير محل نمايندگي اسرائيل از خيابان جم به محل فعلي سرويس مزبور نيز در اين محل مستقر گرديد و براي انجام کارهاي مخصوص خود مبادرت به اجاره منزلي واقع در خيابان وصال شيرازي کوچه آزين پلاک 9 نمودند که محل کار سرهنگ کارون معاون نماينده سرويس زيتون بوده است. پس از عزيمت ياگيل به اسرائيل امور سرويس زيتون بعهده سرهنگ کارون درآمد و در نتيجه کارون دفتر کار خود را به محل سفارت و در اطاق ياگيل قرار داد و ساختمان شماره 9 کوچه آزين خيابان وصال شيرازي بعنوان محل کار کارمندان سرويس زيتون انتخاب گرديد.
سوابق کارمندان نمايندگي اسرائيل و اعضاء سرويس زيتون [= سازمان جاسوسي اسرائيل]، چنين اضافه شده است:
1- اغلب به طور متناوب اطلاعاتي در مورد تغيير اعضاء سرويس زيتون از اداره کل دوم واصل گرديده است که به تنهايي مورد استفاده نمي‌باشد.
2- ليست کارمندان ايراني و نشاني محل سکونت آنان از طريق وزارت امور خارجه به دست آمده است که ضمن بررسي و تحقيق اکثراً اشتباه و يا تغيير منزل داده‌اند.
3- اين اداره در نمايندگي مزبور فاقد منبع بوده و در حال حاضر قادر به کنترل فعاليتهاي اعضاء آن نمي‌باشد.
نظريه: با توجه به اينکه سرويس زيتون در ايران مبادرت به فعاليتهاي اطلاعاتي مي‌نمايد و احتمال دارد که فعاليت آنان بيشتر در مورد جمع‌آوري اطلاعاتي از سفارتخانه‌هاي کشورهاي عربي در تهران و هم چنين کسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي مختلف ديگر از روابط ايران با کشورهاي عربي باشد لذا پي بردن به ميزان نحوه فعاليتهاي آنان ضروري به نظر مي‌رسد .
پيشنهاد:
1- از شماره‌هاي تلفن نمايندگي اسرائيل و نمايندگي سرويس زيتون و خانه شماره 9 کوچه آزين خيابان وصال شيرازي به طور متناوب کنترل به عمل مي‌آيد.
2- به منظور شناسائي کارمندان ايراني و اسرائيلي نمايندگي اسرائيل شناسايي و ورود و خروج افرادي که به اين نمايندگي تردد مي‌نمايند در جلو محل مزبور پست مراقبت ثابت تعيين گردد.
3- افراد ايراني سفارت مزبور به طور کامل شناسائي و مبادرت به انتخاب و استخدام منبع ارزنده‌اي در اين محل گردد.
4- از تيم تعقيب مراقبت به منظور شناسائي کارمندان ايراني و اسرائيلي استفاده گردد .
مقامات بلندپايه ساواک در پايان اين گزارش، چنين پي‌نوشت کردند و دستور دادند:
[...] ليست کامل اعضاي نمايندگي اسرائيل را به دست آوريد و بعداً فقط بتوانيد از طريق کنترل تلفني به طور متناوب درباره فعاليت‌هاي آنان سرنخ جمع‌آوري نماييد. استخدام منبع از کارمندان محلي سفارت، قبل از به دست آوردن صورت‌هاي مربوطه و بررسي سوابق آنان و کسب تکليف مجدد از اين جانب به هيچ‌وجه در شرايط فعلي صلاح نيست[....]
ناگفته نماند که در يکي از گزارش‌هاي ساواک، به نقل از يک يهودي عضو سازمان دانشجويان يهود ايراني، اشاره شده بود که «انجمن کليميان تهران تحت نفوذ آژانس يهود نبوده و تحت نظر عوامل مستقيم اسرائيل است»
چند ماه بعد، اداره دوم عمليات ساواک، در پي دستور‌العمل صادره از سوي رئيس آن سازمان نسبت به کنترل تلفن‌هاي دفتر سرويس اطلاعاتي و جاسوسي اسرائيل مستقر در محل نمايندگي رژيم صهيونيستي در تهران، اقدام و با اعتراف به پاره‌اي کاستي‌ها و موانع در شناسايي و کشف فعاليت‌هاي آنان، ضرورت تعقيب و مراقبت از مأموران اسرائيلي را چنين گزارش کرد:
در مورد کنترل فعاليت دوستان زيتون، گزارشي از طريق اداره کل دوم به عرض تيمسار رياست ساواک رسيد که مقرر فرمودند : اصولاً اداره کل هشتم بايد از سفارت اسرائيل مراقبت نمايد و مأمورين آنها شناخته شود.
به منظور اجراي اوامر تيمسار رياست ساواک گزارشي تهيه و پيشنهاد گرديد که چون اطلاعات موجود در مورد سرويس نمايندگي زيتون ناقص مي‌باشد، لذا به منظور شناسايي بيشتر اعضاي دفتر مزبور تلفن دفتر سرويس زيتون از تاريخ 29/8/ 1347 کنترل به عمل آمد و نتايج حاصل به شرح زير از لحاظ عالي مي‌گذرد.
1- بيشتر مکالمات تلفن فوق با کارمندان اداره کل دوم و ساواک مي‌باشد.
2- مکالمات عبري بيشتر در مورد امور اداري و فني سرويس مربوطه و احياناً ملاقاتهاي با افراد موردنظر آنان در خارج از دفتر مزبور مي‌باشد که براي تعيين قرار ملاقات و محل ملاقات از کلمات رمز استفاده مي‌نمايند که به علت نداشتن منبع در هدف و هم چنين عمليات تعقيب و مراقبت، شناسايي تماس‌هاي آنان ميسر نمي‌گردد.
در ادامه گزارش، اين «نظريه» و «پيشنهاد» به ترتيب طرح شد:
- به منظور شناسايي تماس‌هاي افسران اطلاعاتي و کشف فعاليت‌هاي کارمندان سرويس زيتون تعقيب و مراقبت از آنان مورد لزوم مي‌باشد.
- در صورت تصويب، هم زمان با ادامه عمليات شنود، عمليات تعقيب و مراقبت نيز پيشنهاد مي‌گردد.
چند سال بعد در مرداد 1349، هاشمي مدير کل اداره هشتم ساواک به مدير کل اداره دوم نوشت تا مشخصات اعضاي فعلي نمايندگي اسرائيل در ايران را که در آن اداره موجود است براي آنها ارسال کند.
به دنبال اين نامه، نصيري رئيس ساواک، طي نامه‌اي به وزارت امور خارجه، درخواست کرد اسامي و مشخصات ملحق به عکس اعضاي فعلي نمايندگي اسرائيل در ايران را به آن سازمان اعلام دارند.
به دليل تعلل وزارت امور خارجه در پاسخ به اين نامه، نامه ديگري از سوي رئيس ساواک به وزارت امور خارجه ارسال و درخواست شد که در ارائه پاسخ تسريع به عمل آورند.
سرانجام وزارت امور خارجه دست به کار شد و اسامي 18 نفر از اعضاي نمايندگي اسرائيل در ايران را طي نامه‌اي به شرح زير براي ساواک ارسال کرد:
عطف به نامه شماره 11344/823، مورخ 11/6/1349، راجع به ارسال فهرست اسامي و مشخصات ملحق به عکس اعضاي نمايندگي اسرائيل در ايران به پيوست ليست اسامي و مشخصات کارمندان آن نمايندگي ارسال مي‌گردد. به قرار اظهار رئيس نمايندگي مذکور عکس کارمندان در اختيار آن سازمان قرار گرفته است .
به دنبال پاسخ وزارت امور خارجه و ارسال فهرست اسامي 18 نفر از اعضاي نمايندگي اسرائيل، مقامات ساواک عکس‌العمل‌هاي مختلفي بروز دادند. در يکي از گزارش‌هاي اداره دوم عمليات، پس از اشاره به روند و مراحل پي‌گيري موضوع «اعضاي نمايندگي اسرائيل»، به شدت نسبت به روش وزارت امور خارجه اعتراض و نوشته شده است:
چنان چه واقعاً وزارت امور خارجه، موضوع را به نحوي که تقاضاي ساواک در آن ملحوظ شده باشد، با نماينده سفارت اسرائيل در ميان گذاشته باشد، جز لطمه به حفاظت، نتيجه‌اي عايد ساواک نشده است. مي‌بايست جواب درخواست ساواک از طريق مدارک موجود در آن وزارتخانه داده مي‌شد [...] .
چندي بعد از اين، اداره دوم عمليات در گزارش ديگري، ضمن اذعان به عدم همکاري مقامات اسرائيلي با وزارت امور خارجه در ارائه دقيق مشخصات و نيز عکس اعضاي نمايندگي رژيم صهيونيستي در ايران و نيز عدم همکاري لازم وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهي با ادارات ذي‌ربط ساواک به منظور ارسال فهرست کامل اسامي کارکنان و اعضاي نمايندگي اسرائيل، براي حل مشکل موجود، و به علاوه ضرورت تعقيب و مراقبت تحرکات مأموران اسرائيلي، پيشنهاد کرده است که به بهانه ربودن سرکنسول اسرائيل در ترکيه از سرويس اطلاعاتي اسرائيل خواسته شود که به منظور پيش‌گيري از حوادث متشابه احتمالي، ساواک نيازمند دريافت مشخصات پرسنلي و عکس اعضاي نمايندگي اسرائيل در ايران است. گزارش ساواک در اين باره چنين است:
به : تيمسار مديريت کل اداره هشتم                            تاريخ 30/2/50
از: اداره دوم عمليات 823
موضوع: اعضاء نمايندگي اسرائيل
محترماً باستحضار مي‌رساند: چون براي اين بخش معلوم نبود که اعضاء فعلي نمايندگي اسرائيل در ايران چند نفر مي‌باشند و هيچگونه مشخصاتي بجز تعداد معدودي اسم که از شنود بهمن استخراج گرديده بود در بخش وجود نداشت لذا گزارشي در اين مورد تهيه بعرض تيمسار مديريت کل رسيد. در گزارش معروضي پيشنهاد شده بود مشخصات کامل و عکس و بيوگرافي اعضاء فعلي نمايندگي اسرائيل از اداره کل دوم و وزارت امور خارجه خواسته شود. ضمناً در صورت امکان با استفاده از تيم تعقيبت و مراقبت هر روز چند تن از کارمندان سرويس در خاتمه وقت اداري به منظور تعيين محل سکونت و تهيه عکس عملياتي تحت تعقيب و مراقبت قرار گيرند. تيمسار مديريت کل پي‌نوشت فرمودند:
1- از وزارت امور خارجه مي‌توانيد صورت بخواهيد.
2- از اداره کل دوم هم سوال نمايند آيا مي‌شناسند يا خير؟
3- پس از آمدن صورت‌ها آن موقع بايد کادر اطلاعاتي را شناسائي نموده و تعقيب آنان هم با دقت بيشتر در موارد بخصوصي اشکالي نخواهد داشت.
در اجراي اوامر تيمسار مديريت کل اقدامات فوق بعمل آمد ليکن هيچگونه نتيجه مثبتي عايد نشد و وزارتخانه اعلام نموده بود بنا به اظهار رئيس نمايندگي مذکور عکس کارمندان نمايندگي در اختيار آن سازمان قرار گرفته است!
مجدداً نتيجه اقدامات فوق بضميمه دو پيشنهاد مبني بر اعلام مجدد به وزارت خارجه در مورد تهيه عکس کارمندان نمايندگي اسرائيل طي گزارشي بعرض تيمسار مديريت کل رسيد پي‌نوشت فرمودند:
«تصور مي‌کنم سفير اسرائيل تعمداً يک چنين حرفي زده که به ساواک منعکس شود تا از دريافت عکس خودداري گردد».
«يکي از علل اين قبيل جريانات اينست که روابط و ارتباط مستمر با کادر وزارت خارجه نداريد و اِلا بايد اين مسائل را شفاعاً مذاکره و ابلاغ شود نه کتبي و باينصورت».
در اجراي اوامر مجدداً از طريق آقاي داداشي کراراً با وزارتخارجه تماس گرفته شد ليکن مقامات وزارت خارجه اظهار داشتند که ما اصولاً طبق روش ديپلماتيک نمايندگي بنام اسرائيل نمي‌شناسيم و کادر فعلي نمايندگي کارمندان سفارت سوئيس در ايران مي‌باشند و امکان درخواست عکسي از نمايندگي اسرائيل براي آنان مقدور نمي‌باشد. (بنا به اظهار آقاي داداشي) بعرض مي‌رساند: ضمن پيگيري بعضي از سرنخهاي عملياتي افراد جديدي از اعضاء نمايندگي اسرائيل شناخته شده‌اند که اسامي آنها در صورت ارسالي وزارتخارجه موجود نيست لذا استنباط مي‌گردد که تعداد کارمندان نمايندگي بيش از تعدادي است که طبق صورت در اختيار وزارتخارجه قرار داده‌اند.
با توجه به مطالب فوق چنانچه در آينده احتياج به عملياتي باشد بعلت نداشتن عکس پرسنلي اعضاء نمايندگي امکان انجام عمليات بسيار مشکل خواهد بود مضافاً با اينکه هم اکنون بعلت اين مشکل پي‌گيري بعضي از سرنخها با سختي و به کندي انجام مي‌گيرد. اين نکته را نيز باستحضار مي‌رساند که بعضاً اعضاء سرويس زيتون مسافرتهائي بدون اطلاع ساواک به بعضي از استانهاي کشور مي‌نمايند که دستورات مراقبتي به شهرستانهاي مربوطه صادر مي‌گردد ليکن بعلت نداشتن عکس و مشخصات نامبردگان و تسهيلاتي که با توجه به وجود کليميان منطقه براي آنان وجود دارد (در منزل کليميان اقامت مي‌نمايند) امکان مراقبت از نامبردگان براي ساواکها مقدور نمي‌باشد.
نظريه: به منظور انجام مراقبت و اطلاع از چگونگي فعاليت‌هاي اعضاء سرويس و پيگيري سرنخهاي موجود چه در حال حاضر و چه در آينده داشتن عکس و آدرس اعضاء نمايندگي اسرائيل ضروري است.
پيشنهاد:
در صورت تصويب
1- با توجه و اشاره به مسئله بودن سرکنسول اسرائيل در آنکارا از آقاي نوذر نماينده دوستان زيتون خواسته شود تا عکس و مشخصات کامل و آدرس کليه اعضاء نمايندگي را به منظور جلوگيري از هرگونه حادثه احتمالي در اختيار ساواک قرار دهد.
2- مراتب مجدداً به وزارت خارجه (طي نامه) منعکس تا از آن طريق بنحو مقتضي مجدداً اقدام گردد.
3- به شهرباني کل کشور اعلام گردد که مراقبت بيشتري از ديپلماتهاي اسرائيلي معمول و با توجه به موضوع و بودن سرکنسول اسرائيل در آنکارا تحت پوشش مراقبت از اعضاء نمايندگي اسرائيل عکس و مشخصات و آدرس کليه آنان را اخذ و به ساواک ارسال دارند.
اگرچه ساواک هم چنان درصدد دسترسي و دستيابي به اسامي و مشخصات کامل تمامي کارکنان و اعضاي ايراني و اسرائيلي دفتر نمايندگي و يا سفارت غيررسمي و مخفي اسرائيل در ايران بود و در اين باره به اقدامات فراوان و پراکنده‌اي دست زده بود، با اين حال، وزارت امور خارجه همواره با تسامح و تعلل نسبت به موضوع و تقاضاي ساواک برخورد مي‌کرد. اين مسئله نشان مي‌دهد که يا مقامات بلند پايه وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهي مجوز و اختيارات لازم را براي اين همکاري نداشتند و احتمالاً دست‌هاي پشت پرده آنها را از اين همکاري منع مي‌کرد. يا اين که آنها خود نيز ناتوان و عاجز از اين بودند که به اسامي کامل کارکنان و اعضاي سفارت مخفي اسرائيل در ايران دسترسي داشته باشند. به بيان ديگر، به دليل پنهان کاري و پيچيدگي بسيار شديد مقامات اسرائيلي، حتي وزارت امور خارجه دولت شاهنشاه به طور دقيق نمي‌دانست که چه تعداد از مأموران اسرائيلي در بخش‌هاي مختلف نمايندگي اسرائيل در ايران حضور دارند و فعاليت مي‌کنند. به هر روي، ساواک در تعقيب اهداف مأموريت‌هاي خود ناگزير از مکاتبه با وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهي بود. آن چنان که چند سال بعد از اين، در سال 1354 در نامه ديگري به وزارت امور خارجه همان خواسته‌هاي قبلي را مجدداً به شرح زير تکرار کرد:
خواهشمند است دستور فرماييد، ضمن ارسال مشخصات کامل و عکس کليه اعضاي نمايندگي اسرائيل در تهران، چنان چه در آينده نيز عضو جديدي اعزام گرديد، مشخصات ملحق به عکس وي را اخذ و به اين سازمان ارسال دارند.
به دنبال پيگيري‌هاي ياد شده ساواک با ارسال فهرست اسامي سيزده نفر از کارکنان ايراني و اسرائيل دفتر نمايندگي اسرائيل درخواست مي‌کند که شماره صندوق پستي و نيز شغل و محل کار و سکونت آنان به اين تشکيلات اعلام شود. افرادي که اسامي آنها در فهرست ذکر شده عبارتند از :
موشه اشتال(اشتاهل) داراي تابعيت اسرائيلي، پروين حکيم‌زاده، عذرا هرش، مهرانگيز آقايي‌پور، فري‌پور لاوي، نصير آقاجي، محمد يزدي، آرشالوس مارکاريان، علي کازاوياني، منصور سيونيت، اباذر استانه‌اي، شيمون ذکائي، ناصر عذاوي.
در اجراي دستور‌العمل ياد شده، ساواک نسبت به شناسايي محل سکونت کارکنان نمايندگي اسرائيل اقدام همه‌جانبه‌اي به عمل مي‌آورد. آن چنان که بر اساس گزارش‌هاي موجود، آدرس منزل فروغ نيکوکار  امير الياسيان ، شکراله نفتول  پس از شناسايي دقيق با ذکر دقيق تمامي جزئيات به ادارات و مقامات ذي‌ربط آن دستگاه ارسال مي‌شود.
مرتضي رباني ، فائزه نوشادي ، دوا ، خداداد ليونيت ، ژيلا نامدار ، وحدت آقايي  و ... از جمله، ديگر کارکنان محلي يا ايراني سفارت مخفي اسرائيل در ايران بودند که ساواک نسبت به شناسايي نشاني منزل مسکوني آنان اقدام کرده بود. خانم نيتا اتصون منشي نمايندگي اسرائيل از جمله کارکنان اسرائيلي بود که محل سکونت او در خيابان (ناخوانا)، خيابان دوازدهم، پلاک 27، طبقه سوم، مورد شناسايي واقع و گزارش شده بود.  هم چنين يوتوات ديپلمات ديگر نمايندگي اسرائيل که در خيابان وزرا، خيابان 21، کاشي 3 طبقه دوم ساکن بود.
نشاني مأمور ديگر اسرائيلي از طريق پلاک اتومبيل سرويس (17993) شناسايي و گزارش مي‌شود که سوژه در خيابان کاخ شمالي، کوچه دوازدهم، پلاک 14 سکونت دارد.
ساواک در مسير تعقيب اهداف و برنامه‌اي اعلام شده، مبني بر شناسايي فعاليت‌ها، رفت و آمدها، نشاني محل سکونت مأموران اسرائيلي و کارکنان نمايندگي اسرائيل، به شهرباني کل کشور دستور داد کليه شماره اتومبيل‌هاي نمايندگي موردنظر را به همراه مشخصات کامل آنها به اين سازمان اعلام کند .
حدود يک ماه پس از اين درخواست، نامه ديگري در قالب يک يادداشت اداري، از سوي اداره دوم عمليات به اداره سوم پشتيباني به شرح زير ارسال شد:
خواهشمند است دستور فرماييد ليست کامل شماره، نوع و رنگ اتومبيل‌هاي نمايندگي اسرائيل در ايران را به اين اداره اعلام نمايند .
به دليل عدم دريافت پاسخ روشن از شهرباني کل کشور، ساواک در ارديبهشت 1349، طي نامه ديگري از آن تشکيلات درخواست کرد که نسبت به اعلام شماره اتومبيل‌هاي نمايندگي اسرائيل تسريع به عمل آورند .
درخواست ساواک از شهرباني کل کشور هم چنان بي‌پاسخ گذاشته مي‌شد.
آيا شهرباني کل کشور نسبت به درخواست رئيس ساواک به عنوان بالاترين مرجع و مقام امنيتي و اطلاعاتي دستگاه سلطنت پهلوي تعلل مي‌ورزيد و کوتاهي مي‌کرد يا عوامل ذي نفوذ اسرائيلي در پس پرده قدرت و حکومت پهلوي اعمال نفوذ مي‌کردند و سبب مي‌شدند تا شهرباني کل کشور در اين خصوص سکوت نمايد؟
به هر روي ساواک پس از ماه‌ها انتظار، براي چندمين بار در آبان 1350، به رئيس شهرباني کل کشور نوشت:
خواهشمند است دستور فرماييد ليستي از شماره اتومبيل‌هاي متعلق به نمايندگي اسرائيل را تهيه و به اين سازمان ارسال دارند .
سرانجام، طلسم شکست و شهرباني کل کشور طي نامه‌اي  به رئيس ساواک شماره فقط نه (9) اتومبيل متعلق به نمايندگي اسرائيل را به شرح زير اعلام کرد:
81356-3                   81347-2                       78369-1
81418-6                  81367-5                        81357-4
73527-9                  81851-8                       81849-7
جالب اين که علي‌رغم همه پي‌گيري‌ها و درخواست‌هاي مکرر ساواک، شهرباني کل کشور، بدون اشاره به نوع، رنگ و يا مشخصات ديگر اتومبيل‌ها و صرفاً با ذکر شماره‌هاي ياد شده، از هرگونه پاسخ ديگر خودداري کرد!
ساواک به تدريج به مرحله‌اي رسيده بود که شماره تلفن و نشاني منزل شمار قابل توجهي از مأموران اسرائيلي نمايندگي رژيم صهيونيستي را شناسايي کرده و به دست آورده بود و از اين طريق نه فقط مکالمات آنها را شنود بلکه رفت و آمدهاي آنها را نيز کنترل مي‌کرد و تحت نظر قرار مي‌داد.
اگر چه مقامات ساواک در مقابل تکاپوي مرموز و همه‌جانبه اسرائيلي‌ها در ايران اقدام خاص و قابل توجهي نمي‌کردند و يا اجازه نداشتند انجام دهند، اما رفت و آمد آنها را تحت نظر و تعقيب قرار مي‌دادند و اطلاعات نسبتاً جامع و گسترده‌اي در اين خصوص داشتند. در يکي از گزارش‌هاي ساواک درباره تردد پيک سياسي هفتگي اسرائيل چنين آمده است:
پيک سياسي سفارت اسرائيل روزهاي دوشنبه هر هفته با هواپيمايي العال به وسيله يک نفر از کارمندان وزارتخانه اسرائيل به تهران حمل مي‌گردد و در فرودگاه به وسيله کارکنان نمايندگي اسرائيل تحويل گرفته مي‌شود .
بر اساس يکي از اسناد موجود، ساواک در سال 1356، طي نامه‌اي به اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش، درباره رفت و آمد اتومبيل‌هاي مشکوک به نمايندگي اسرائيل نوشته است:
بازگشت به نامه شماره 1/10009-02-501-430-[مورخ] 7/6/[1356] 36، نمايندگي اسرائيل در خيابان کاخ، نبش بزرگمهر، پلاک‌هاي 145 و 147 واقع است.
خواهشمند است دستور فرمائيد آدرس دقيق محل موردنظر را به انضمام شماره اتومبيل‌هاي مشکوک تعيين نموده و مشخص سازند کدام يک از مؤسسات وابسته به نمايندگي اسرائيل در اين آدرس مستقر است تا اقدام مقتضي به عمل آيد .
نمونه ديگر تعقيب خود مأموران اسرائيلي و شناسايي محل و منازل مسکوني آنها از سوي ساواک بود. گزارش زير چنين روايت مي‌کند:
آقاي ديان کارمند نمايندگي اسرائيل و عضو سرويس [اطلاعاتي موساد]، آپارتماني در خيابان اميرآباد، خيابان اول پلاک 83، جهت سکونت اجاره کرده است. منزل مذکور متعلق به يک نفر کليمي به نام دکتر حکيميان است. نسبت به شناسايي ساير ساکنين منزل اقدام مي‌گردد .

منابع

برگرفته از کتاب اقاي تقي پور در خصوص اسراييل

موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

نجوا: نکته مهمي که بايد در خصوص سرويس زيتون و جامعه اطلاعاتي رژيم صهيونيستي در نظر داشت اين است که ويژگي اين سرويس استفاده از يهوديان در همه جهان براي انجام فعاليت هاي اطلاعاتي خود مي باشد چنانچه لازم نيست اين يهوديان رسما عضو سرويس باشند اما شبکه اي کاملا مطيع و خدمتگذار هستند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/62102
0 نظر