× تماس با ما
1 0 نظرات 817 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1399/12/30

تحلیل جریان های انتخاباتی

تحلیل جریان های  انتخاباتی

تحليل جريان هاي  انتخاباتي

 

در خبر انتخاباتي خاص، کشور هلند، انتخابات سال 2021 خود را برگزار کرد که همانند سال 2017، يکي از اوّلين انتخابات مهمّ جهان پس از انتخابات آمريکا بود به دليل نقش در اروپا و اهميت راهبردي اين کشور در قاره سبز

 

راستهاي ميانهرو باز هم بيشترين کرسي را به دست آوردند و سياستهاي ليبراليستي و در عين حال روز به روز ميانهروترشان، مورد مقبوليت قرار گرفته است و اهميت کاهش سيستم ليبرالي را نشان ميدهد.

 

حالا سوال اينجاست که چرا در کشور ما روز به روز به سمت دولت ليبرال پيش ميرويم.

 

ليبرال سوسياليستهاي هلندي که بخش مهمّي از حمايت خود را مرهون بخش اِليت فکري جامعه هلند هستند، در ميان شگفتي در اين انتخابات، به دوّمين حزب قوي هلند تبديل شدند. که باز هم نشان دهنده اي توجه بيشتر به عام مردم است.

 

راست افراطي هلند، به رغم شکاف ميانشان، در مجموع نسبت به سال 2017، کرسيهاي بيشتري به دست آوردند و از سوي ديگر، احزاب مختلف چپ در هلند، انتخابات مأيوسکنندهاي را از سر گذراندند. برآيند کلّي انتخابات هلند، براي ميانهروها و حاميان تقويت همکاريهاي اروپايي و بينالمللي، بسيار مثبت بوده است. 

انتخابات دوسال اخير در نقاط مختلف جهان نشان  دهند تمرکز گراي و منطقه گراي  در جهان و را نشان ميدهد  بايد ديد اين نگاه به داخل و کاهش قدرت يکجانبه ايالات متحده و سردي ساير  کشورها از اين ابر سيستم ليبرال بالاخره در ايران هم رخ ميدهد و ايا در اين دوره انتخابات کسي راي مياورد که معتقد به  نگاه به داخل ايران   است يا باز هم از دنيا عقب ميمانيم و چشم به دست کدخدا داريم.

هر چه هست انتخابات سال آينده ايران بسيار مهم است چون جو منطقه را کلي دگرگون خواهد کرد.

 

ميلاد اسدي

https://t.me/sureesrafill/8233

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61603
0 نظر
دسته بندی