× تماس با ما
2 0 نظرات 524 بازدید
تاریخ انتشار 12 روز پیش

ایران و توافق هسته ای

ایران و توافق هسته ای

ايران و توافق هسته اي

بازگشت ايالات متحده به توافق هسته اي ايران (برنامه جامع اقدام مشترک يا JCPOA )همانطور که در حال حاضر نوشته شده است ، احتمال دستيابي ايران به سلاح هسته اي در دهه آينده را کمتر مي کند، اين همان چيزي است که 75 درصد از پاسخ دهندگان نظرسنجي ما مي گويند  و 21 درصد مي گويند بازگشت به برجام تفاوتي واقعي نخواهد داشت. فقط 2 درصد مي گويند بازگشت سلاح هسته اي ايران را محتمل تر مي کند.

شايد تعجب آور نباشد ، اين دانشمندان با اکثريت قريب به اتفاق با اقدام نظامي عليه ايران يا ادامه سياست "فشار حداکثر" دولت ترامپ مخالفت مي کنند. شکاف اصلي در مورد تاکتيک ها بود: 67 درصد مي گويند بازگشت سريع ايالات متحده به برجام قبل از پرداختن به ساير مسائل به منافع ايالات متحده کمک مي کند ، در حالي که 23 درصد ترجيح مي دهند ابتدا با يک معامله بزرگ مذاکره کنند از جمله موشک هاي بالستيک و سياست هاي منطقه اي در همسويي با متحدان مانند اسرائيل ، عربستان سعودي و امارات متحده عربي.

چه اتفاقي براي بهار عربي افتاد؟

کارشناسان در نظرسنجي ما تمايل به اختلاف نظر در مورد آينده و اهميت قيام هاي 2011 که جهان عرب را لرزاند ، ندارند.

 اکثريت دانشمندان مي گويند که اين خيزشها همچنان فعال است: 30 درصد انتظار دارند موج ديگري از اعتراضات گسترده در دهه آينده انجام شود ، در حالي که 46 درصد مي گويند که اين قيامها همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد. فقط 7 درصد فکر مي کنند که خيزش ها تمام شده و از بين رفته اند ، در حالي که 17 درصد فکر مي کنند که احتمالاً حداقل براي يک دهه تکرار نخواهند شد.

اما آيا آنها اهميتي داشتند؟ اکثريت ناچيز ، 54 درصد ، تأثير آنها را قابل توجه توصيف مي کنند ، اما تحول آفرين نيستند. براي 29 درصد ، خيزش ها تحول آفرين بود ، در حالي که 17 درصدآنها را به عنوان يک اختلال موقت با تأثير طولاني مدت مي دانند.

و آنچه در مورد ايالات متحده و خاورميانه وجود دارد؟

تنها 3 درصد از محققان ايالات متحده را در خاورميانه امروز قوي تر در مقايسه با يک دهه پيش مي دانند ، در حالي که 75? ايالات متحده را ضعيف تر مي دانند.

مطلب قابل توجه اينکه تنها 38 درصد هنوز ايالات متحده را به عنوان تنها قدرت خارجي غالب در منطقه مي دانند. اين اساساً مربوط به رقابت روسيه نيست، فقط 8 درصد يک منطقه دو قطبي به سبک جنگ سرد را مي بينند. اکثريت کمي (54 درصد) ، منطقه را چند قطبي مي دانند و تعدادي از قدرتهاي بزرگ براي نفوذ و قدرت رقابت مي کنند. براي کساني که معتقد به برتري در ايالات متحده هستند ، اين نتايج بايد چشم باز کند.

 

دانشمندان نيز احياي تقدم ايالات متحده را نمي بينند. با نگاه به جلو ، تنها 10 درصد انتظار دارند که ايالات متحده يک دهه ديگر قدرتمندتر شود. اين لزوماً به معناي سقوط ناگهاني نيست: 48 درصد انتظار دارند که ايالات متحده طي يک دهه ضعيف تر باشد ، در حالي که 41 درصد انتظار دارند تقريباً همان وضعيت فعلي باشد. به طرز جالب توجهي ، محققان در مورد اينکه آيا اهميت کشورهاي خارجي در آنچه در خاورميانه اتفاق مي افتد به طور کلي کاهش يافته است ، اتفاق نظر ندارند: 42 درصد مي گويند قدرت هاي خارجي همان ميزان نفوذ يک دهه قبل را دارند ، 29 درصد مي گويند آنها نفوذ بيشتري دارند و 28درصد مي گويند نفوذ کمتري دارند.

 

چه چيزي در انتظار خاورميانه  و ايالات متحده است؟

 دولت بايدن هدف گذاري کرده است که براي جلوگيري از فاجعه هايي مانند جنگ عراق در سال 2003 به صحبت هاي متخصصان گوش فرا خواهد داد. اين نظرسنجي بي نظير مي تواند به سياست گذاران جديد ايالات متحده کمک کند تا واقعيت هاي خاورميانه را درک کنند ، زيرا محققان منطقه آنها را مشاهده مي کنند.

 

بابک معيني فربازگشت ايالات متحده به توافق هسته اي ايران (برنامه جامع اقدام مشترک يا JCPOA) همانطور که در حال حاضر نوشته شده است ، احتمال دستيابي ايران به سلاح هسته اي در دهه آينده را کمتر مي کند، اين همان چيزي است که 75 درصد از پاسخ دهندگان نظرسنجي ما مي گويند  و 21درصد مي گويند بازگشت به برجام تفاوتي واقعي نخواهد داشت. فقط 2 درصد مي گويند بازگشت سلاح هسته اي ايران را محتمل تر مي کند.

شايد تعجب آور نباشد، اين دانشمندان با اکثريت قريب به اتفاق با اقدام نظامي عليه ايران يا ادامه سياست "فشار حداکثر" دولت ترامپ مخالفت مي کنند. شکاف اصلي در مورد تاکتيک ها بود: 67 درصد مي گويند بازگشت سريع ايالات متحده به برجام قبل از پرداختن به ساير مسائل به منافع ايالات متحده کمک مي کند ، در حالي که 23 درصد ترجيح مي دهند ابتدا با يک معامله بزرگ مذاکره کنند از جمله موشک هاي بالستيک و سياست هاي منطقه اي در همسويي با متحدان مانند اسرائيل ، عربستان سعودي و امارات متحده عربي.

چه اتفاقي براي بهار عربي افتاد؟

کارشناسان در نظرسنجي ما تمايل به اختلاف نظر در مورد آينده و اهميت قيام هاي 2011 که جهان عرب را لرزاند ، ندارند.

 اکثريت دانشمندان مي گويند که اين خيزشها همچنان فعال است: 30 درصد انتظار دارند موج ديگري از اعتراضات گسترده در دهه آينده انجام شود ، در حالي که 46 درصد مي گويند که اين قيامها همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد. فقط 7 درصد فکر مي‌کنند که خيزش ها تمام شده و از بين رفته اند ، در حالي که 17 درصد فکر مي کنند که احتمالاً حداقل براي يک دهه تکرار نخواهند شد.

اما آيا آنها اهميتي داشتند؟ اکثريت ناچيز ، 54 درصد، تأثير آنها را قابل توجه توصيف مي کنند ، اما تحول آفرين نيستند. براي 29 درصد ، خيزش ها تحول آفرين بود، در حالي که 17 درصد آنها را به عنوان يک اختلال موقت با تأثير طولاني مدت مي دانند.

و آنچه در مورد ايالات متحده و خاورميانه وجود دارد؟

تنها 3 درصد از محققان ايالات متحده را در خاورميانه امروز قوي تر در مقايسه با يک دهه پيش مي دانند ، در حالي که 75 درصد ايالات متحده را ضعيف تر مي دانند.

مطلب قابل توجه اينکه تنها 38 درصدهنوز ايالات متحده را به عنوان تنها قدرت خارجي غالب در منطقه مي دانند. اين اساساً مربوط به رقابت روسيه نيست، فقط 8 درصديک منطقه دو قطبي به سبک جنگ سرد را مي بينند. اکثريت کمي (54 درصد) ، منطقه را چند قطبي مي دانند و تعدادي از قدرتهاي بزرگ براي نفوذ و قدرت رقابت مي کنند. براي کساني که معتقد به برتري در ايالات متحده هستند ، اين نتايج بايد چشم باز کند.

 

دانشمندان نيز احياي تقدم ايالات متحده را نمي بينند. با نگاه به جلو ، تنها 10 درصدانتظار دارند که ايالات متحده يک دهه ديگر قدرتمندتر شود. اين لزوماً به معناي سقوط ناگهاني نيست: 48 درصد انتظار دارند که ايالات متحده طي يک دهه ضعيف تر باشد ، در حالي که 41 درصد انتظار دارند تقريباً همان وضعيت فعلي باشد. به طرز جالب توجهي ، محققان در مورد اينکه آيا اهميت کشورهاي خارجي در آنچه در خاورميانه اتفاق مي افتد به طور کلي کاهش يافته است ، اتفاق نظر ندارند: 42 درصد مي گويند قدرت هاي خارجي همان ميزان نفوذ يک دهه قبل را دارند ، 29 درصد مي گويند آنها نفوذ بيشتري دارند و 28 درصد مي گويند نفوذ کمتري دارند.

 

چه چيزي در انتظار خاورميانه  و ايالات متحده است؟

 دولت بايدن هدف گذاري کرده است که براي جلوگيري از فاجعه هايي مانند جنگ عراق در سال 2003 به صحبت هاي متخصصان گوش فرا خواهد داد. اين نظرسنجي بي نظير مي تواند به سياست گذاران جديد ايالات متحده کمک کند تا واقعيت هاي خاورميانه را درک کنند، زيرا محققان منطقه آنها را مشاهده مي کنند.

بابک معيني فر

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61341
0 نظر
دسته بندی