× تماس با ما
1 0 نظرات 473 بازدید
تاریخ انتشار 10 روز پیش

ایدئولوژی چیست و از کجا آمده؟

ایدئولوژی چیست و از کجا آمده؟

ايدئولوژي چيست و از کجا آمده؟

بخش دوم
کلمه ايدئولوژي بار ها در دوره هاي بعد، از رومي يوناني تا رومي و حتي قرون وسطا تغييرکرد اما انقدر معناي منحصري پيدا نکرد تا اين که سرنوشت اين کلمه را در قرن 18 جلوي چشمان انتوني کلود دوستو دوتراسي قرار داد. 


او در کتابي به قلم خود تحت عنوان عناصر ايدئولوژيک براي بار چندمين بار گرد وغبار تاريخ را از روي اين کلمه زدود و ايدئولوژي را مجددا از صندوقچه تاريخ بيرون آورد و لباس متناسب با عصر روشنگري به آن پوشاند. 


وقتي دوتراسي از ايدئولوژي صحبت مي کرد معني آن را به علم شناخت حصولي عقايد و باور هاي امپريست و ليبرال وضع کرد  که داراي شرايط اجتماعي خاص و منطبق بر تفکرات ليبرالي که در ابتداي قرن 18 اوج گرفته بود را حمل مي کرد. 


اين معني از کلمه ايدئولوژي بسيار جاي بحث دارد چرا که از حصولي افلاطوني کامل تهي شده بود و معناي اومانيستي را به آن تحميل کرده بود تا به دنياي ليبرال جلاي متفاوت بدهد و پس از آن در انگليس و فرانسه و...مورد استفاده قرار گرفت.


در همين دوران بود که ايدئولوژي معناي پوزيتويستي را نيز در بر گرفت تا ايدئولوژي از علوم اکسپريمنتال و تجربي که ميتواند راهنماي بشر باشند را مد نظر قرار مي دهد.


اين معنا چنان جا افتاد که حتي افرادي چون ديدرو و کندياک و حتي انستيتو ملي فرانسه نيز از اين معني استفاده  کردند و اين آغاز نزول ايدئولوژي صرفا به وجه سياسي و تجربي آن بود. 


ايدئولوژي توسط يک ليبرال به دنياي مدرن وارد شد و تا روزگار ناپلئوني داراي بار مثبت بود. ناپلئون ايدئولوژي را به شکل منفي و با سرزنش در انستيتو ملي براي تحقير اعضاي آن استفاده کرد و آنها را مشتي ايدئولوک حراف و وراج مي دانست انستيتو ملي فرانسه که در به قدرت رسيدن و سرنگوني او دخالت داشتند . انستيتو ملي فرانسه که سابقه مفصلي در لژهاي ماسوني داشتند.


ايليا ايرانپوريان

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/60857
0 نظر