× تماس با ما
2 0 نظرات 937 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/02/12

بلشویک ها و منشویک ها

بلشویک ها و منشویک ها

بلشويک ها و منشويک ها

" بلشويک Bolshevik " و " منشويک  Menshevik" جناح هائى از جنبش انقلابي روسيه بودند که در سال 1903 بدنبال اختلاف نظر لنين و يوليوس مارتف که هر دو عضو حزب سوسيال دموکراتيک کارگران روسيه R.S.D.L.P. بودند   شکل گرفت.

 

 بر اساس برداشت ها و قرائت هاي متفاوت از مارکسيسم و مشاجرات ايدئولوژيک اين دو جناح با يکديگر مرزبندى کردند. اين اختلاف در دومين کنگره حزب در لندن و سالها قبل از انقلاب اکتبر بر سر يک تفاوت تاکتيک ولى مهم و سرنوشت ساز بوجود آمد.

 اکثريت که طرفدار نظر لنين بودند به اعتبار داشتن اکثريت به (Bolshinstavo) و يا " بلشويک " موسوم شدند و اصطلاح مارکسيسم - لنينيسم از اينجا باب شد. اقليتى که طرفدار يوليوس مارتف بودند به  اقليت "Menshinstvo "يا " منشويک " معروف شدند.

 

اشتراک نظر
تئوريسين هاي هر دو جناح اکثريت و اقليت معتقد بودند که روسيه و زير ساخت هاى آن به آن اندازه اي از توسعه صنعتي نرسيده است تا انقلاب کارگري که براي آن مبارزه مي کنند در آنجا تحقق پيدا کند. لذا هر دو جناح بر اين باور بودند که مبارزه براي سرنگوني رژيم تزاري در شرايط کنوني منجر به يک انقلاب بورژوازي خواهد شد.

 

تفاوت نظر در سه مورد
 مفهوم حزب: منشويك ها معتقد به باز بودن حزب به روي اعضاي فعال و هواداران ساده بودند اما بلشويك ها مي گفتند حزب بايد ستيزه جو و با انضباطي سخت باشد كه انقلابيون حرفه اي به بيدار كردن مردم و رهبري آن ها بپردازند.

 

 مفهوم انقلاب: منشويك ها معتقد بودند بايد به حركت خود به خودي توده ها اعتماد كرد كه به تدريج خود حزب انديشه انقلاب پرولتري مي شوند. ولي بلشويك ها معتقد بودند جريان آگاهي انقلابي بايد از خارج به كمك حزبي روشن بينتر تشريع شود. البته گرچه لنين همانند منشويك ها مي پذيرفت كه فاصله اي ميان انقلاب بورژوايي (ضد فئودالي) و انقلاب پرولتاريايي (ضد سرمايه داري) لازم است و براي همين مي كوشيد تا اين فاصله را به حداقل برساند.

 

 تاكتيك در قبال جنگ: منشويك ها طرفدار استقرار حكومتي ائتلافي و پيگيري جنگ ميهني عليه آلمان اشغالگر بودند، اما لنين سرسختانه با سياست آشتي جوياني منشويك ها مخالفت مي كرد.

 

 بعد از پيروزي انقلاب اکتبر ، منشويک ها در شرايط سختي قرار گرفتند و در جنگ داخلي روسيه گروهي از آنان به روسهاي سفيد و گروهي ديگر به سرخ ها پيوستند و بالاخره حزب و تفکر منشويک ها در 1921 در شوروي غيرقانوني اعلام شد و پاره اي از رهبران آنها از روسيه مهاجرت کردند و بعضي ها هم خط عوض کردند و به بلشويک ها پيوستند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/36577
0 نظر
دسته بندی