× تماس با ما
1 0 نظرات 388 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/01/04

عدنان فیحان:مکلف کردن الزرفی قانونی نیست و صالح باید از تصمیم خود عقب نشینی کند

عدنان فیحان:مکلف کردن الزرفی قانونی نیست و صالح باید از تصمیم خود عقب نشینی کند

 

عدنان فيحان رئيس فراكسيون صادقون:
 
بحران انتخاب نخست وزير زمانى شروع شد كه فراكسيون اكثريت مشخص نشد.
 
استعفاى عبدالمهدى صحنه سياسى عراق را پيچيده كرد.
 
رئيس جمهور به بهانه صلح داخلى گزينه پيشنهادى ائتلاف البناء را رد كرد.
 
شهادت رهبران پيروزى رهبران شيعه را تحريك كرد كه در نظر و موضع به اجماع برسند.
 
كميته هفت نفره روش "اجماع بر روى گزينه غير قابل رد" را در پيش گرفت.
 
تمامى گزينه هاى پيشنهادى براى نخست وزيرى كه در كميته هفت نفره مطرح شدند، روى اين گزينه ها توافق كلى حاصل نشد.
 
برهم صالح، صلح داخلى را با مكلف كردن الزرفى به خطر انداخت.
 
رئيس جمهور از مخالفت رهبران ائتلاف فتح با مكلف كردن الزرفى با خبر است.
 
سيد عمار الحكيم و نورى المالكى و فالح الفياض به برهم صالح خبر دادند كه الزرفى گزينه رد شده براى آنان است.
 
ائتلاف سائرون به رئيس جمهور گفتند كه "مكلف كردن نخست وزير برعهده تو است".
 
رهبران سياسى شيعه به برهم صالح گفتند كه مكلف كردن نخست وزير توسط تو بايد به شرط موافقت ائتلاف فتح با گزينه مكلّف باشد.

 

 

عدنان فيحان در ادامه مي گويد:

 
فراكسيون نصر بيشترين فراكسيونى بود كه با تجزيه و تكه تكه شدن مواجه شد.
 
برخى از نمايندگان براى برخى از گزينه هاى نخست وزيرى تبليغ مى كنند و اين باعث به هم ريختگى صحنه سياسى شده است.
 
سيد عمار حكيم به طور رسمى به دستوركار مكلف كردن الزرفى اعتراض كرد.
 
مكلف كردن الزرفى با اعتراض بيشتر فراكسيون ها مواجه شد.
 
يكى از گزينه هاى پيشنهادى براى نخست وزيرى از مكلف شدن كنار كشيد تا باعث تفرقه بين گروه هاى سياسى شيعه نشود.
 
برهم صالح جنجال برانگيز ترين شخصيت عراق شده است.
 
برهم صالح برحسب اميال سياسى خود حركت مى كند.
 
برهم صالح در تلاش است كه از چند دستگى فعلى بين فراكسيون هاى شيعه استفاده كند.
 
برهم صالح در تلاش است كه از نمايندگانى كه از فراكسيون هاى خود خارج مى شوند استفاده كند.
 
گزينه هاى پيشنهادى از طرف تعداد نمايندگان كم تعداد، فقط باعث به هم ريختگى صحنه سياسى مى شوند.

 

 

او همچنين اشاره مي کند:

الزرفى در حال حاضر بهاى اشتباه رئيس جمهور را مى پردازد.
 
رئيس جمهور روشى منفى را بنا كرد و به حقِ فراكسيون اكثريت ستم كرد.
 
سوء ظن ها و قطع روابط سياسى بين رهبران فراكسيون هاى شيعى باعث اين همه سختى شده است.
 
رهبران فراكسيون هاى شيعى از تحمل مسئوليت انتخاب نخست وزير در مرحله بعدى فرار مى كنند.
 
تلاش مى كنيم كه اعتماد جامعه به سياستمداران را بازگردانيم و زمان فعلى زمان بهانه و عذر نيست.
 
گزينه رؤساى دانشگاه ها را براى تصدى نخست وزيرى مطرح كرديم تا اين رؤسا ما را به سوى برگزارى انتخابات زودهنگام ببرند.
 
برخى رهبران سياسى به جست و جو درمورد پيشينه گزينه هاى پيشنهادى مى پردازند و به دليل قهر سياسى با آنان، اين گزينه ها را رد مى كنند.
 
اگر به توافق نرسيم اعلام خواهيم كرد كه از هرگونه پيشنهاد دادن نخست وزير و به عهده گرفتن تعيين او يا وارد شدن به هرگونه مذاكرات براى نخست وزيرى، كنار خواهيم كشيد.
 
تمامى رهبران شيعى به توافق رسيدند كه نخست وزير را از بين رؤساى دانشگاه ها انتخاب كنند.
 
سهمخواهى هاى حزبى بر تمامى مناصب مربوط به دولت مسلط شده و اين امرى واضح و آشكار است.
 
بايد تمامى نيروهاى سياسى نخست وزير بعدى را حمايت كنند وگرنه اين نخست وزير شكست خواهدخورد.

 

 

عدنان فيحان ادامه مي دهد:

 
جلسات دادگاه فدرال به حدنصاب نرسيده است پس بنابراين تصميمات اين دادگاه نيز قانونى نيست.
 
تصميمى كه صالح با استناد به آن الزرفى را مكلف كرد غيرقانونى بود.
 
مكلف كردن الزرفى قانونى نيست و صالح بايد از تصميم خود عقب نشينى كند.
 
از رئيس جمهور به اتهام نقض قانون اساسى شكايت كرديم.
 
اگر رئيس جمهور از تصميم مكلف كردن الزرفى عقب نشينى نكند، به صورت اكثريت رأى به بركنارى رىيس جمهور خواهيم داد.
 
اجازه نخواهيم داد كه دولت الزرفى از مجلس رأى اعتماد بگيرد زيرا مكلف كردن او سلب حق فراكسيون اكثريت بوده است.
 
الزرفى بر موضوع مكلف شدنش پافشارى مى كند و اين به معنى آن است كه او با طرفى است كه حق فراكسيون اكثريت را سلب كرده است.
 
فكر كردن به راضى كردن طرف هاى خارجى درب را به سوى دخالت هاى بيگانگان در امور عراق و به صورتى وسيع باز مى كند.
 
فراكسيون صادقون تنها فراكسيونى است كه مسئوليت انتخاب وزراى خود را به عهده گرفت و تجربه كارى آن ها را براى سنجش به عرضه گذاشت.
 
فراكسيون صادقون اولين فراكسيونى است كه درخواست كرد كه ديدار سفرا فقط از طريق وزارت خارجه انجام شود.
 
يا اين كه الزرفى از مكلف شدنش عقب نشينى كند و يا اين كه صالح از مكلف كردن الزرفى عقب نشينى كند يا اين كه ما بر عدم حصول رأى اعتماد توسط دولت الزرفى كار خواهيم كرد.
 
کانال تحولات عراق 

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/35475
0 نظر