× تماس با ما
2 0 نظرات 1904 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1400/02/15

قاعده‌ی ”لاضرر“ در قانون مدنی ایران جهت حفظ حریم خانه‌ها:


ماده 130 قانون مدني: کسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن او خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده 132 قانون مدني: کسي نمي‌تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 قانون مدني: کسي نمي‌تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز کند اگر چه ديوار ملک مختصي(مخصوص شده) او باشد ليکن مي‌تواند از ديوار مختص خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي‌تواند جلوي روزنه و شبکه ديوار بکشد يا پرده بياويزد که مانع رؤيت شود.


از نظر حقوقدانان موارد ذيل استنباط مي‌شود:

 عدم مجوز پنجره بازشو به ملک ديگران: در ماده 133 مقصود از در، پنجره بزرگ است نه درب عبوري، زيرا عدم جواز نصب در به سمت مِلک ديگران چون مستلزم عبور و تصرف در زمين مجاور بوده و مجاز نيست. (طاهري، حقوق مدني، 1376، 204).

 جايگاه عرف در تفسير قانون: عرف شبکه و روزنه را فقط نورگيرهاي محدود جهت تهويه مي‌داند، مباني درست شبکه و روزنه و در را بايد در عرف جستجو کرد (کاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، 1386، 125).

پنجره مشبک و ثابت: براي آنکه پنجره‌اي شبکه محسوب شود، يا بايد به صورت مشبک و در بنا ثابت باشد، يا حفاظ ثابت و مشبکي در برابر آن نصب گردد، به گونه‌اي که سرکشي يا خروج از آن ممکن نباشد (همان).

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/62109
0 نظر