× تماس با ما
2 0 نظرات 209 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/12/13

اصطلاحات معماری سنتی ایرانی

اصطلاحات معماری سنتی ایرانی

اجزاي چفد (واژه شناسي)-قسمت اول

جرز يا مجردي:هرچفد بر روي يک اندام سازه اي عمودي قرار مي گيرد.اين اندام وظيفه انتقال از چفد واجزاي بالاي به پايين را عهده دار است.اندازه اين اندام نقش مهمي در ايستايي چفد مورد توجه قرار ميگيرد اندازه عرض جرز است.

پاکار:جايي است که منحني چفد از آن آغاز مي شود، در شکل تراز الف-الف و ب-ب است.

پاراسته يا پاراستي:يک خط راست عمودي در نقطه الف و ب با بلندايي مناسب در امتداد منحني قوس است(الف-ل)

نيمرخ:خط منحني چفد است مانند نيمرخ پنج اوهفت يا نيمرخ سه بخشي و...

دهانه:فاصله بين نقطه الف و ب را دهانه مي گويند.اندازه دهانه چفد در ايستايي آن نقش مهمي دارد.يک رابطه دقيق بين دهانه و ستبراي(ضخامت) چفد وجود دارد.

افراز:اگر بر خط الف-ب خطي عمود رسم کنيم که به نقطه (د) يا تيزه چفد برسد و خط ج-د را به دست دهد، ج-د افراز چفد مي باشد.

تيزه:جاي برخورد دو کمان متقارن چفد است که در چفد هاي تيزه دار يک نقطه را مي سازد.

منبع : معماري ايراني نيارش،غلامحسين معماريان و هادي صفايي پور،ص92-95

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/61483
0 نظر