× تماس با ما
2 0 نظرات 327 بازدید
تاریخ انتشار 14 روز پیش

نقد و بررسی دیدگاه مکاتب فکری پیرامون شناخت شناسی

نقد و بررسی دیدگاه مکاتب فکری پیرامون شناخت شناسی

بررسي و ارزيابي ديدگاه شک گرايان

- با پذيرش نوادري از خطا پذيري حواس پنجگانه در ادراک عالم طبيعت در نقطه مقابل ميلياردها تجربه واقعي هر انسان در طول زندگي خود و انسانها در مسير تاريخ داشته و دارند که آن را از فطرت واقعيت هاي خارج آگاه نموده و محفوظ داشته و از فوايد و لذت هاي آن آگاه و برخوردار نموده است.

-در صورت پافشاري شکاکان بر نظريات خود ميتوان آنها را با يکي از خطرات حسي ، نظير فرو کردن يک سوزن به بدن آنها ، يا نزديک نمودن آنها به حرارت آتش ، واقعيت هاي حسي نظير احساس درد و گرسنگي و تشنگي را به آنها ياد آوري نمود

-از نظر منطقي نيز به شکاکان ، که مي گويند : سراب را آب ديدن ، دليل خطا ناپذيري حواس است ، ميتوان گفت پس شما حداقل آب را ميشناسيد ، آنجا که تشخيص ميدهيد، سر آب ، آب نيست و شکاک مطلق نيستيد .

-از منظر اسلامي ضمن پذيرش نوادري از خطاپذيري حواس در ادراک عالم دنيا و طبيعت خداوند متعال غير از حواس ، درسي ، ابزار بسيار قوي تري نظير عقل و قلب را به انسان داده است ، که با بهره برداري از آنها خطا پذيري ميتوان خطا پذيري حواس را جبران نمود و دلايل آنرا تشخيص داد و سير تکاملي انسان را ، از قوه به فعل تحقق بخشيد و به ادراک بديهيات اوليه عقلي و فلسفي، نظير علت داشتن هر معلولي يا بزرگ بودن کل از جزء راه يافت.

-شک به ادراکات دروني و روحي انسانها ، که حضوري و بديهي است ، نظير احساس غم و شادي وحيات ، نيز راه ندارد

-نکته بسيار مهم ديگر از منظر اسلامي ، وجود دو نوع هستي است ، موجودي که هستي است ، موجودي که هستي آن بالذات است که به آن واجب الوجود مي گويند و موجوداتي که تجليات آن موجود هستند و به آنها ممکن الوجود مي گويند. مانند نور خورشيد و نور ماه ، که نور خورشيد از ذات خودش مي باشد و نور ماه تجلي و انعکاس نور آن است.

-انسان که خود بالقوه کاملترين تجلي ذات الهي ميتواند باشد ، ولي بدليل محدوديت وجودي ، نميتواند احاطه ادراکي به وجود لايتناهي و نامحدود الهي داشته باشد ، اما با ابزار قلب و ادراک شهودي ، ميتواند در نهايت به مشاهده وجه رب نائل گردد. اين مرتبه عالي از ادراک را عرفاي اسلامي ، مقام حيرت مينامند . و مقام حيرت کاملا ، مقابل شکاکيت است ، در اين مقام ، عارف از ادراک و احاطه وجودي ذاتي الهي ، پر خود به عاليترين مقام يقين و در عين حال حيرت از مشاهده پروردگار خود مي گردد.

 "  دکارت (پدر فلسفه مدرن)؛ شک دکارتي شکي است که بناي فلسفه رنه دکارت بر آن نهاده شده‌ است و بناي معماري مدرنيته هم سوار بر همين فلسفه دکارتي است. "

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/59270
0 نظر