× تماس با ما
2 0 نظرات 323 بازدید
تاریخ انتشار 14 روز پیش

استفاده از مصالح بازیافتی

استفاده از مصالح بازیافتی

جايگزين کردن سراميک هاي دور ريز شبکه هاي انتقال برق چه به صورت شن و چه به صورت ماسه باعث افزايش مقاومت فشاري در بتن مي شود.

-در صورت جايگزين کردن تمام درشت دانه ي بتن با سراميک، مقاومت فشاري بتن 40 درصد افزايش پيدا ميکند. از نقطه نظر مقاومت ، جايگزين کردن 75 درصد از ماسه طبيعي و 100 درصد از شن طبيعي با سراميکهاي دور ريز مقره بهينه ترين حالت ميباشد.

-افزودن سراميک به بتن باعث کاهش چگالي بتن مي شود در واقع به دليل اين که سراميک چگالي کمتري نسبت به سنگ دانه هاي طبيعي دارد، افزودن آن به بتن باعث سبک تر شدن نمونه ميشود.

-در مجموع، جايگزين کردن عايق هاي الکتريکي سراميکي دور ريز با سنگ دانه هاي طبيعي بتن، علاوه بر اين که از نظر اقتصادي باعث به صرفه تر شدن بتن ميشود، منجر به ساخت بتني دوست دار محيط زيست و به عبارت ديگر بتن سبز ميشود. اين امر نه تنها خللي به مشخصات مکانيکي بتن وارد، نکرده بلکه با توجه به خصوصيات ذاتي سراميک باعث بهبود مشخصات بتن ميشود.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/59269
0 نظر