× تماس با ما
2 2 نظرات 356 بازدید
تاریخ انتشار 11 روز پیش

تلاش برای لغو محدودیت ارتفاعی جمارانرئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران:
علي رغم تصويب عدم لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران در جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري شنيده‌ها حاکيست که مجددا فشار از بالا تشديد شده و اينبار قصد اخذ امضاء از اعضاء بصورت دستگردان براي لغو محدوديت ارتفاعي اين محله قديمي را دارند.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/59268
2 نظر
(قاسم سازى ِ ) حسن فرشباف (قاسم سازى ِ ) حسن فرشباف 07:50:03 - 1399/06/20
آسمان خوار محترم
هشتگ ویران نکنید رو آماده در آستین داره ، هر چشمى دید که اگر براى فرو ریختن بت ها تبر بردارى ، طبرى دارند .
اگر براى فروریختن بتخانه ها تبر بردارى گلوى عدالت رو با هشتگ اعدام نکنید فشار مى ده .
بعید نیست اگر عدالت زیر پنجه ظلم جانش رو هم بذاره ، هشتگ وااابراهیما رو به فونت خوش هدرشون بذارند.
(قاسم سازى ِ ) حسن فرشباف (قاسم سازى ِ ) حسن فرشباف 07:50:03 - 1399/06/20
آسمان خوار محترم
هشتگ ویران نکنید رو آماده در آستین داره ، هر چشمى دید که اگر براى فرو ریختن بت ها تبر بردارى ، طبرى دارند .
اگر براى فروریختن بتخانه ها تبر بردارى گلوى عدالت رو با هشتگ اعدام نکنید فشار مى ده .
بعید نیست اگر عدالت زیر پنجه ظلم جانش رو هم بذاره ، هشتگ وااابراهیما رو به فونت خوش هدرشون بذارند.