× تماس با ما
1 0 نظرات 347 بازدید
تاریخ انتشار 27 روز پیش

مضرات ساختمان‌های بلند مرتبه

مضرات ساختمان‌های بلند مرتبه

" مضرات ساختمان‌هاي بلند مرتبه بر روي کودکان "

- مطالعات بيشماري حاکي از آن است که کودکاني که در ساختمان‌هاي بلند مرتبه زندگي ميکنند دچار مشکل هستند. اما هيچ کدام مزايايي براي آنها بيان نميکنند.

- يکي از اين تحقيقات به طور مشخص بيان مي کند براي خانواده هايي با فرزندان کوچک، مدارک حاکي از آن است، که زندگي در ساختمانهاي بلند مرتبه فرمي نامناسب براي تطبيق پذيري است.

- در تحقيقي ديگر نتيجه گيري مي شود که ساختمان هاي بلند مرتبه فضاي مناسبي براي زندگي براي کودکان دبستاني و پيش دبستاني ايجاد نميکنند.

- دو مطالعه‌اي که اخيرا در يک موسسه‌ تکنولوژي انجام شده، نشان مي‌دهد که بزرگ کردن بچه ها در ساختمانهاي بلند مرتبه به خصوص طبقات بالاتر باعث بروز مشکلاتي براي آنها مي شود.

- در ساختمان‌هاي بلند مرتبه کودکان زير هشت سال اجازه پايين رفتن از پله ها براي بازي کردن را ندارند و وقتي والدينشان به آنها اجازه مي دهند قادر به کنترل و مراقبت بچه‌ها در حين بازي آنها نيستند.

- دامنه مشکلات به وجود آمده براي کودکان، از مسائل بنيادي رشد بچه ها تا فعاليت روزانه آنها مانند بازي کردن را شامل مي شود.

- به عنوان مثال يک تحقيق ژاپني نشان مي‌دهد که رشد نوزادان که در طبقات بالاتر از طبقه پنجم بزرگ مي شوند با تأخير بيشتري نسبت به نوزاداني که در در طبقات پايين تر از طبقه پنجم بزرگ مي‌شوند اتفاق مي‌افتد.
" رشد در بسياري از توانايي ها مانند لباس پوشيدن کمک کردن و دفع ادرار مناسب در اين کودکان بسيار آهسته تر بود. "

- همچنين بچه‌هايي که در طبقات بالاتر زندگي مي کنند معمولاً کمتر براي بازي به بيرون ميروند.

- يک مطالعه در هندوستان نشان داد که مشکلات بچه ها به تنهايي محصول عملکرد زندگي در ساختمانهاي بلند نيستند.

" بلکه محدوديت هاي زيست محيطي جمعيّت، ارتفاع ساختمانها، خيابان‌هاي ناامن، فضاهاي باز کم، و سرگرم شدن با تلويزيون  مسائلي هستند که به نظر مي رسد که به مقابله با تمايل طبيعي بچه ها براي بازي هاي شاد مي پردازند. "

-طرز بازي بچه ها نيز در ساختمان هاي بلند مرتبه به طور کاملاً واضح متأثر ميشود. به دليل اينکه والديني که در ساختمانهاي بلند زندگي مي کنند يا فرزندان خود را در خانه نگهداري مي کنند که سبب محافظت کاري بيش از حد آنها در يک محيط داخلي مي شود و يا به آنها اجازه مي دهند که در بيرون بسيار دورتر از آن ها به بازي مشغول شوند که اين امر سبب عدم کنترل آنها بر کودکان مي شود.


منبع:  The Consequences of Living in High-Rise Buildings, Robert Gifford, University of Victoria,2006 | ترجمه واحد معماري و شهرسازي مصاف

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/48118
0 نظر