× تماس با ما
1 0 نظرات 273 بازدید
تاریخ انتشار 27 روز پیش

عدم توجه به ساحت انسان در معماری

عدم توجه به ساحت انسان در معماری

عدم توجه به روحيات انساني و کارايي طراحي ها براي رفتار انسان در مجتمع هاي مسکوني و عدم توجه به چيستي و معنا و فلسف? خانه با درنظرگيري مقول? اقتصادي و سودآوري مسکن و استفاد? ابزاري از آن براي تحقق منافع مادي باعث شده است که معيارهاي کيفيت مسکن و تأثير آن بر کاربران ناديده گرفته شود.

منبع : ارتقاي بنيان هاي نظري مفهوم حريم در مسکن معاصر از منظر روانشناسي محيطي،مجله باغ نظر

مسکن در روزگار معاصر از ماهيت آرامبخشي، ايجاد امنيت ، رشد و... دور شده است و به زندان هايي تبديل شده است که خودمان ساخته ايم متاسفانه مسکن از کالاي مصرفي تبديل به کالاي سرمايه اي شده است که خود اين باعث شده سازندگان صرفا به فکر سود سرمايه خود باشند که نمود اين طرز تفکر را  مي شود برج ها و ساختمان هاي بلند در نظر گرفت. درگذشته خانه هاي ايراني همگام با محيط خود و با اجتناب از بلند مرتبه سازي محيط ايمن و خوبي را براي انسان ها فراهم مي‌کردند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/48101
0 نظر