× تماس با ما
2 0 نظرات 287 بازدید
تاریخ انتشار 10 روز پیش

زیبایی در معماری

زیبایی در معماری

تاکنون دو ديدگاه کلي در خصوص آنچه در جغرافياي جهان اسلام، زيبايي معماري ناميده ميشود، وجود دارد:

الف) ديدگاه مبتني برعملکرد ظاهري (مادي)
ب) ديدگاه مبتني بر عملکرد معنايي و محتوايي
در ديدگاه محتوايي و در تقابل با آراي شکل گرايان، کساني چون «بورکهارت» معتقدند: اين نقوش ، ماهيتي غير تاريخي ، عرفاني و متفکرانه دارند و بازنمود وحدت در کثرت و کثرت در وحدت اند. از اين منظر زيبايي فقط يک پوشش ظاهري نبوده، بلکه داراي بطون و سطوح مختلف با معاني نمادين و متعالي است.
منبع : بورکهارت، 1376

نکته :"زيبايي، تزئينات نيست. تزيينات بخشي از زيبايي است که از آن نيز بايد به اعتدال استفاده کرد."

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37884
0 نظر