× تماس با ما
1 0 نظرات 122 بازدید
تاریخ انتشار 12 روز پیش

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

بند 2-5-4-4
طراحي و اجراي ساختمان ها بايد به صورتي باشد که حجم و نما و ساير جزئيات نمايان آن ها در تناسب با هويت و موقعيت خيابان، محله، مظاهر فرهنگي، طبيعي و ويژگي هاي ارزشمند
محيط از جمله سيماي شهري مورد انتظار در موقعيت و کاربري مورد نظر، مشخصات بصري ساختمان هاي موجود شاخص، چشم اندازها و عوارض طبيعي و شرايط اقليمي و جغرافيايي باشد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37837
0 نظر
دسته بندی