× تماس با ما
0 0 نظرات 153 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/03/23

تاثیر محیط بر سلامت انسان

تاثیر محیط بر سلامت انسان

 تاثير محيط بر سلامت انسان

خانه سالم

در مقاله‌اي با عنوان خانه سالم، تعريفي که از خانه سالم مي‌شود، خانه‌اي که سه کارکرد اصلي خانه را شامل رشد ساکنان، باالفعل کردن پتانسيل‌ها و تمرين رفتار اجتماعي فراهم نمايد و بر سلامت ساکنان تاثير مثبت دارد.  پارامترهاي مانند: کمبود نور، کمبود فضاي سبز، مصالح نامناسب و ... عوامل تهديد کننده سلامت ساکنان و خانه سالم است.

خانه سالم چيست؟ علي غفاري، مريم بنايي سال 1390 مسکن و محيط روستا، شماره صد و سي و سوم

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37636
0 نظر