× تماس با ما
1 0 نظرات 317 بازدید
تاریخ انتشار 21 - 1399/03/20

تاثیر نور مناسب در فضا | درمان افسردگی با نور

تاثیر نور مناسب در فضا | درمان افسردگی با نور

در مطالعــه اي شــامل کارآزمايي هــاي تصادفي شــده مشــاهده دار، نشــان داده شــد کــه درمــان بــا نــور مناســب مي توانــد بــر اختــالات فصلــي و حتــي افســردگي هاي غيرفصلــي مؤثــر باشــد.

همچنيــن طــي تحقيقــات بالينــي ديگــري متخصصــان علــوم روانپزشــکي اعلام کردنــد: 
اســتفاده از نورمناســب در درمــان افســردگي هاي ناشــي از فصــل زمســتان بــه خوبــي اثبــات شــده اســت و در مجمــوع درمــان بــا نــور گزينــه اي عالــي بــراي درمــان افســردگي هاي غيرفصلــي در کنــار درمــان بــا داروهــاي ضدافســردگي مي باشــد.

مقاله تاثير نور بر روان انسان، فاطمه کاتب، دانشگاه الزهرا(س)

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37511
0 نظر