× تماس با ما
0 0 نظرات 327 بازدید
تاریخ انتشار 18 روز پیش

داندامایف (مورخ و ایران شناس معاصر) و تصریح به وجود برده داری در عصر هخامنشیان

داندامایف (مورخ و ایران شناس معاصر) و تصریح به وجود برده داری در عصر هخامنشیان

هخامنشيان ساکنان استان ها يا شهرها و حتي يک قبيله ي کامل را، هنگامي که عليه حکام پارسي شورش مي کردند، به بردگي مي گرفتند.قسمت عمده ي اين بردگان را براي کار به املاک شاه يا بلند پايگان پارسي مي فرستادند [و] بقيه را در زميني وادار به سکونت مي کردند.گروه آخري را در اختيار مالکان خصوصي مي گذاشتند که بابت آن ها بايستي به شاه ماليات مي پرداختند.در يکي از نامه ها ساتراپ مصر به نام آرشامي خطاب به پيشکار املاکش آشکارا شيوه ي به دست آوردن برده را روشن مي کند.در اين نامه گفته مي شود که هنگام سرکوبي شورشي در مصر، پيشکار سابقش شماره ي بي شماري «گاردا» شامل صنعتکار و اموال ديگر به دست آورد و تمام اين غنائم را به اموال خصوصي آرشامي اضافه کرد.هم اکنون هنگام شورش جديد در مصر سفلي، پيشکار بايد درباره ي تهيه ي گاردا و اموال ديگر براي اربابش دلسوزي کند و حتي اين غنائم را از جاي ديگر به دست آورد.بنابراين پيشکار اموال آرشامي بايستي تعدادي گارداي صنعتکار را تهيه مي کرد [و] روي تن آن ها داغ مهر آرشامي را مي زد و اين گارداها را به مايملک او مي افزود.همانگونه که مباشر پيشين کرده بود.از مضمون اين نامه چنين برمي آيد که گاردا همان برده بوده چون روي بدن او داغ مهر صاحبش را مي زدند.
اين گونه در پي جهان گشايي هخامنشيان در پارس جهش تندي از نظام بردگي - پدرسالاري اوليه، به بهره کشي از کار سودمند بردگان بيگانه در زمينه ي ساختمان،کشاورزي و صنعت انجام گرفت.

منبع: جمعي از مورخان و ايران شناسان(م.آ.داندامايوف)،تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز،ترجمه : کيخسرو کشاورزي، ص 89.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37692
0 نظر