× تماس با ما
3 0 نظرات 298 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/03/05

ابن تیمیة: احمد بن حنبل و بسیاری از علما در مورد هیچ یک از احادیث پیامبر (ص) خطا نکرده اند اما [امام] صادق [ع] در مورد برخی از احادیث پیامبر (ص) دچار خطا شده است!

ابن تیمیة: احمد بن حنبل و بسیاری از علما در مورد هیچ یک از احادیث پیامبر (ص) خطا نکرده اند اما [امام] صادق [ع] در مورد برخی از احادیث پیامبر (ص) دچار خطا شده است!

ابن تيمية: احمد بن حنبل و بسياري از علما در مورد هيچ يک از احاديث پيامبر (ص) خطا نکرده اند اما [امام] صادق [ع] در مورد برخي از احاديث پيامبر (ص) دچار خطا شده است!

همچنين اکثر ائمه ي اهل حديث - مانند مالک و شعبه و سفيان ثوري و احمد بن حنبل - هرکس جايگاه آنان را بداند به علم ضروري خواهد دانست که آنان هرگز در احاديث پيامبر (ص) مرتکب دروغ نشده اند و همچنين در احاديث پيامبر (ص) دچار خطا نشده اند و اگر هم شده باشند در يک يا دو لفظ چنين شده است و برخي از ايشان اصلا در حديث پيامبر (ص) خطا نکرده اند.از احمد بن حنبل و سفيان ثوري و زهري و بسياري از علما هيچ خطايي در مورد احاديث پيامبر (ص) مرتکب نشده اند و کساني مانند حماد بن سلمه و جعفر بن محمد گاهي در اين زمينه دچار خطا مي شوند و خطاهايشان اندک است و علما مواضع اين خطاها را مي مي دانند.

منبع: ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (المتوفى 728 هـ)، جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية، ص42، تحقيق: محمد عزير شمس، الناشر: دار عالم الفوائد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37176
0 نظر
دسته بندی