× تماس با ما
0 0 نظرات 113 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1399/02/03

کتاب مقدس (عهد قدیم - سفر تثنیه): مرتد را سنگسار کنید!

کتاب مقدس (عهد قدیم - سفر تثنیه): مرتد را سنگسار کنید!

 کتاب مقدس (عهد قديم - سفر تثنيه): مرتد را سنگسار کنيد!

6- و اگر برادرت‌ که‌ پسر مادرت‌ باشد يا پسر يا دختر تو يا زن‌ هم‌آغوش‌ تو يا رفيقت‌ که‌ مثل‌ جان‌ تو باشد، تو را در خفا اغوا کند، و گويد که‌ برويم‌ و خدايان‌ غير را که‌ تو و پدران‌ تو نشناختيد عبادت‌ نماييم‌،

7- از خدايان‌ امت‌هايي‌ که‌ به‌ اطراف‌ شما مي‌باشند، خواه‌ به‌ تو نزديک‌ و خواه‌ از تو دور باشند، از اقصاي‌ زمين‌ تا اقصاي‌ ديگر آن‌،

 8- او را قبول‌ مکن‌ و او را گوش‌ مده‌، و چشم‌ تو بر وي‌ رحم‌ نکند و بر او شفقت‌ منما و او را پنهان‌ مکن‌.

 9- البته‌ او را به‌ قتل‌ رسان‌، دست‌ تو اول‌ به‌ قتل‌ او دراز شود و بعد دست‌ تمامي‌ قوم‌.

10-  و او را به‌ سنگ‌ سنگسار نما تا بميرد، چونکه‌ مي‌خواست‌ تو را از يهُوَه‌، خدايت‌، که‌ تو را از زمين‌ مصر از خانه‌ بندگي‌ بيرون‌ آورد، منحرف‌ سازد.

 11- و جميع‌ اسرائيليان‌ چون‌ بشنوند، خواهند ترسيد و بار ديگر چنين‌ امر زشت‌ را در ميان‌ شما مرتکب‌ نخواهند شد.

منبع: عهد قديم، سفر تثنيه، باب سيزدهم، فقره ي 6 الي 11.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/36517
0 نظر
دسته بندی