× تماس با ما
0 0 نظرات 356 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1398/05/29

سخنان عجیب دکتر سروش در تورنتوی کانادا در خصوص فرهنگ ایران باستان

سخنان عجيب دکتر سروش در تورنتوي کانادا در خصوص فرهنگ ايران باستان

: «شما اگر به تاريخ مراجعه کنيد چيز چنداني از فرهنگ ايران باستان بر جاي نمانده است. و من اين را منصفانه هم عرض کردم. گفتم يا از بين رفته و يا هم نبوده. مورخان ما مي گويند که از هخامنشيان و اشکانيان که قوم جنگ آوري بودند، ظاهراً توليدات چنداني از لحاظ فرهنگي نداشتند.
اگر هم چيزي بر جاي مانده از دوره ساسانيان به بعد است که آن هم چندان چيزي نيست. ما حداکثر اوستا را داريم که از قديم است و کارنامه اردشير بابکان را داريم و چند مورد ديگر از اين قبيل. البته سنگ نوشته هايي هم از گذشته داريم. 
شما اين را با فرهنگ و تمدن يونان مقايسه کنيد. آنها هم جنگ هاي بزرگي داشته اند اما خواهيد ديد که چه چيزهايي از آنها باقي مانده است، نظير ارسطو و افلاطون و سقراط و غيره. تمام جهان متمدن امروز تحت سيطره فرهنگ و فلسفه يونان قديم است.
اگر ما چنين مقايسه اي را منصفانه صورت بدهيم آن وقت اين تفاوت را خواهيم ديد و مبالغه نخواهيم کرد. اين عين واقعيت است.
عده اي گفتند که اعراب بعد از حمله به ايران کتابخانه هاي بزرگ ايران را به آتش کشيدند و از کتاب ها براي گرم کردن گرمابه هاي خود استفاده کردند. البته باز اين هم چندان مورد تاييد مورخان نيست. ببينيد اصلاً ممکن نيست که يک تمدن بزرگ، با شاخ و برگ هاي بزرگ و متفکران بزرگ اين گونه از بين برود و فرو بپاشد و نابود شود. ما هنوز همه شعرهاي هومر را داريم که متعلق به 2500 سال پيش است.»

: نشريه مهرگان، سال اول، شماره دهم، آبان 1389، سخنراني عبدالکريم سروش در تورنتوي کانادا
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/16421
0 نظر