× تماس با ما
3 0 نظرات 521 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1399/02/20

پیگیری ساختار واردات‌محور در سال جهش تولید

پیگیری ساختار واردات‌محور در سال جهش تولید

 مقام معظم رهبري:

 «يکي از کارهاي لازم ،منع جدّي واردات بي‌رويه است. اين همه بنده تأکيد کردم بر روي مسئله‌ي واردات؛ باز هم انسان ميبيند به بهانه‌هاي مختلف يک جاهايي واردات [صورت ميگيرد].

 [البتّه] ما با واردات مخالف نيستيم، اين را خب همه ميدانند، ميفهمند؛ مراد [مخالفت با ] آن وارداتي است که [مشابهش] يا در کشور توليد ميشود يا در کشور امکان توليدش هست؛ من اين را ميخواهم بگويم؛ نه فقط آنهايي که توليد ميشود [بلکه] آنهايي [هم] که امکان توليدش هست. يعني ميتوانيم با جلوگيري از واردات، به نيروي فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنيم که او شروع کند اين کار را انجام بدهد. اگر چنانچه اين کار انجام بگيرد، به نظر من اين کمک بسيار زيادي خواهد کرد به اينها.

 گاهي دستگاه‌هاي اجرائي به بهانه‌هايي راهِ واردات را بي‌مورد باز ميکنند.

جهش توليد، به معناي جهش کمّيّت هم هست، [و البتّه] به معناي جهش کيفيّت هم هست، هر کدام هم راه‌هايي دارد؛ اين را از طريق واردات نخواهيد تأمين بکنيد. 

 بعضي هم البتّه مقاصد ديگري دارند، که واقعاً گاهي اوقات ميشود که توليد به خاک سياه مي‌نشيند به خاطر واردات بي‌رويّه‌اي که نمونه‌هاي فراوانش را ما داريم؛ کساني هستند که به ما مراجعه ميکنند، البتّه ما به دستگاه‌هاي مختلف اينها را ارجاع ميدهيم و دنبال ميکنيم که ان‌شاءالله تحقّق پيدا کند.» 
1399/02/17

 

 از گوشه و کنار مجلس شوراي اسلامي شنيده مي‌شود که پيگيري وزارت بازرگاني به پشتوانه‌ي نظر مثبت مقام معظم رهبري انجام مي‌شود.

ضروري است بيان شود که اين يکي از شيوه‌هايي است که در يکي دو سال اخير برخي از افراد در دولت و مجلس براي پيشبرد نظرات، بستن دهان منتقدان و تصويب و اجراي لوايح و طرح‌ها استفاده مي‌کنند.

مردم عزيز ايران بايد بدانند که صحبت‌  نظرات مقام معظم رهبري در بيانات و سخنراني‌هاي ايشان کاملا مشخص و واضح است.

مسلما تشکيل #وزارت_بازرگاني در شرايط کنوني نه تنها موجب تقويت توليد داخلي، #رونق_توليد و #جهش_توليد نخواهد شد بلکه با برهم ريختن نظام توليد و توزيع به #جهش_واردات مي‌انجامد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/36731
0 نظر