× تماس با ما
0 0 نظرات 211 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1395/12/14

کرم ها و فتنه ...

کرم ها و فتنه ...

 کرم ها و فتنه...

 حضرت علي مي فرمايد: «براي شما مثالي مي زنم؛ شخصي مقداري گندم داشته و آن را باد داده و [به اصطلاح] غربال و پاکيزه کرده، در خانه انبار نموده و درب آن را بسته...

 بعد از مدتي که درب انبار را باز مي کند مي بيند در گندم، جانور پيدا شده ( کِرم افتاده! ) گندمها را بيرون آورده و دوباره پاک کرده و باد مي دهد، سپس دوباره در آن انبار مي گذارد و درب آن را مي بندد. بعد از مدتي وارد انبار شده مي بيند باز در گندم ها کرم پيدا شده! [باز پاک و غربالشان مي نمايد و] اين عمل را چندين بار تکرار مي کند تا نماند مگر "اندکي گندم از يک بار" که ديگر کِرم نتواند هيچ آسيبي به آن برساند.

 شما را نيز گرفتاريها بايد اينگونه خالص نمايد، تا اينکه از شما جز گروهي که فتنه ها نمي تواند آسيبي بدان برساند، کسي ديگر باقي نماند.

 غيبت نعماني، ص210

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 23

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30438
0 نظر