× تماس با ما
3 0 نظرات 701 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1394/08/12

تکرار تاریخ

تکرار تاریخ

 سري به دل تاريخ بزنيم... زماني، کساني بودند که ميخواستند امامشان را ياري کنند؛ پس با امامشان بيعت کردند.

 بيعت آن ها از صميم قلب بود، بيعت آن ها به زبان آورده شد و نوشته شد؛ اما...

 به مرحله ي عمل که رسيدند، تهي بودنشان اثبات شد... نام آنها در تاريخ ثبت شد: "توابين"

 در مورد امام مهدي شرايط فرق ميکند. اين همه حديث آمده که زمان قيام او، قبول توبه در کار نيست...

 بيعتت را از مرحله قلبي و زباني بالاتر ببر و با عمل کردن و پايبند بودن به عهدت، رضايت خداوند و فرستاده اش را جلب کن...

 ظهور در دستان من و توست... نکند تاريخ تکرار شود...

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30081
0 نظر
دسته بندی