× تماس با ما
2 0 نظرات 466 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/06/27

شباهت های شیخیه، بابیت و بهائیت با جریان احمدالحسن

شباهت های شیخیه، بابیت و بهائیت با جریان احمدالحسن

در پيام هاي گذشته به بررسي هريک از فرقه هاي مدعي مهدويت، جانشيني، وصايت و حتي شارعيت نظير شيخيه، بابيت و بهائيت و احمدالحسن پرداخته شد؛ پس از بررسي دقيق و مطالعه تاريخي درباره اين چهار فرقه، به اشتراک در ايدئولوژي و مشابهت هاي روشن در آنان پي مي‌بريم؛ چند مورد از آن شباهتها عبارتند از:

افراط در توجه به حديث و رد قواعد عقلي در فهم و استنباط احکام.
مخالفت با مراجع شيعه و تبديل نيابت عام به خاص.
معرفي خود به عنوان واسطه فيض بين امام و مردم.

ادعاي آشنايي کامل با علوم اهل بيت.
ديدار با اهل بيت در خواب و بيداري.
تفسير به راي آيات و روايات.

صدور فتواهاي مخالف با قرآن و روايات.
مبارزه با نظام روحانيت شيعه و منحرف دانستن آن.
ادعاي پلکاني بودن مقام هاي الهي از ذکريت تا الوهيت.

درسنامه نقد و بررسي جريان احمد الحسن بصري؛ علي محمدي هوشيار، چاپ اول، ص 239

#انحرافات_مهدويت 37

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/17954
0 نظر
دسته بندی