× تماس با ما
0 0 نظرات 534 بازدید
تاریخ انتشار 03 - 1398/10/17

وضعیت گروه محصولات کشاورزی در کل کشور


در سال زراعي 96-1395 ،از حدود 11 ميليون هكتار سطح برداشت محصـولات زراعـي، حـدود 7.65 ميليـون هكتار معادل 69.55 درصد سطح برداشت غلات، حدود 799 هزار هكتار معادل 7.27 درصـد سـطح برداشـت حبوبـات، حدود 552 هزار هكتار معادل 5.02 درصد سطح برداشت محصولات صنعتي، حدود 517 هزار هكتار معادل 4.71 درصد
سطح برداشت سبزيجات، حدود 296 هزار هكتار معادل 2.7 درصـد سـطح برداشـت محصـولات جـاليزي، حـدود 1.04
ميليون هكتار معادل 9.44 درصد سطح برداشت نباتات علوفه‌اي و حدود 144 هـزار هكتـار معـادل 1.31 درصـد سـطح برداشت ساير محصولات زراعي مي‌باشد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/32955
0 نظر