× تماس با ما
0 0 نظرات 296 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/07/22

!خونسرد باشید جناب روحانی

!خونسرد باشید جناب روحانی

خونسرد باشيد جناب روحاني!

جناب روحاني، چه کسي به شما گفته ريزگردهاي نمکي درياچه اروميه ميتوانسته باعث مهاجرت چهارده ميليون نفر و محو کامل شهر تبريز شود؟ آن شخص را به عنوان کسي که موفق شده بزرگترين و غير منطقي ترين دروغ را به رئيس جمهور ايران بباوراند شديدا مجازات کنيد.

جهت اطلاع شما:

1- دولت شما چندان کاري براي نجات درياچه اروميه نکرده، افزايش سطح درياچه عمدتا ناشي از ترسالي شديد پارسال است.
2- همان بهتر که دولت شما کاري نکرده، چون غالب طرح هاي ستاد احياي درياچه نادرست و غير کارشناسي بوده.
3- حتي خشکيدن کامل درياچه اروميه نمي تواند باعث محو تبريز شود. اين اغراق بزرگي است. ما وسط کويرهاي مرکزي ايران هم دهها شهر بزرگ و پررونق داريم.
4- کل جمعيت حوزه اروميه شش ميليون نفر است.
5- بله، امسال هم ترسالي است و مجددا وضعيت درياچه خوب خواهد بود. اما روند کلي اقليم ايران #خشکيدگي است. شما نيستيد البته دو سه سال بعد، اما درياچه پس مي رود و مردم همچنان شما را قضاوت خواهند کرد.

ناصر کرمي
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/30288
0 نظر