× تماس با ما
72 18 نظرات 84694 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1398/06/25

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا »

12 شهريور 98

دانلود تصویری - جلسه 1مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 2مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 3مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 4مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 5مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 6مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 7مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 8مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 9مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 10مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 11مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 12مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 13مشاهده لینک ها
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 14مشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 15مشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 16مشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 17مشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه 18مشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه نوزدهممشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه بیستممشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه بیست و یکممشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه بیست و دوممشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود تصویری - جلسه بیست و سوممشاهده لینک ها
کیفیت FullHD 1080pپخش آنلایندانلود
کیفیت HD 720pپخش آنلایندانلود
کیفیت 360pپخش آنلایندانلود
کیفیت 240pپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه اول)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه دوم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه سوم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه چهارم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه پنجم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه ششم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه هفتم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه هشتم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه نهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه دهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه یازدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه دوازدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه سیزدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه چهاردهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه پانزدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه شانزدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه هفدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه هجدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه نوزدهم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه بیستم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه بیست و یکم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه بیست و دوم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
دانلود صوتی (جلسه بیست و سوم)مشاهده لینک ها
کیفیت 80kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 40kbپخش آنلایندانلود
کیفیت 24kbپخش آنلایندانلود
لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/RaefipourSpeech/post/16593
18 نظر
عبدالله داس زرین عبدالله داس زرین 01:23:29 - 1398/09/15
سلام خسته نباشید ممنون از زحمات بی وقفه و بی منتتون ان شاءالله خود اقا مزد زحمتتون رو بده .به امید دولت منصور اقا امام عصر ارواحنا فداه یا حق
gholamreza agheli gholamreza agheli 16:46:24 - 1398/07/04
دم استاد عزیزم گرم ان شاالله که خود اقا امام حسین مزد کارهایشان را بدهد......
حسین ولیپور حسین ولیپور 23:57:20 - 1398/06/26
مرسی از استاد و کارکنان مصاف
مهدی میرزایی مهدی میرزایی 12:24:13 - 1398/06/29
بسیار آموزنده و مفید به امید ایجاد تغییرات در ساختار جامعه ما ممنون از تمام گروه مصاف ایرانیان
 بدون نام 12:25:08 - 1398/07/20
سایت عالیه ...
همه چی عالیه ...
مرسی از استاد عزیز

فقط یه پیشنهاد /تو سایت یه بخشی بذارید که تمام موضوعات سخنرانی های استاد رو بشه دید و هر کدومو خواستیم دانلود کنیم ...اخه همه موضوع سخنرانی ها رو نمیدونیم و یا شهر برگذاری جلسه یادمون نیست ...

یه بخشی باشه تمام سخنرانی های استادو بشه اونجا دید نه اینکه سرچ کنیم و پیدا کنیم ... و بر اساس تاریخ سورت بشن و روز به روز پس از منتشر کردن سخنرانی جدید . اونجا هم اضافه بشه .

با تشکر مرسی
 بدون نام 13:20:55 - 1398/06/30
استاد خیلی دوست دارم، برای ماهم دعا کن، مثل همیشه مطالب آموزنده وخوب
 بدون نام 15:32:52 - 1398/07/25
ممنون از استاد رایفی پور و کارکنان
علی کارجو علی کارجو 16:12:21 - 1398/06/27
ممنون از سایت درجه یک #مصاف و استاد #رائفی_پور که سخنان ارزنده ای را در اختیارمان می گذارند. إِنْ شَاء الله هر روز بیشتر از روز قبل پیشرفت کنید. خداقوت
حسین ارشد حسین ارشد 10:52:57 - 1398/06/26
ممنون ازتون عالی بود این سری جلسات ظرفیت تمدن سازی عاشورا
 بدون نام 19:07:14 - 1398/08/15
خدا خیرت بده استاد که من با سخنرانی شما برگشتم منو حلال کنید. در مورد. شما بد. قضاوت کردم
مجید N مجید N 18:24:37 - 1398/06/26
خسته نباشید یکی از دلایلی که من از یوتیوب ویدیو هارو میبینم این قابیت پخش با سرعت بالاتره که در وقت صرفه جویی میشه اگر امکانش هست روی این هم کار کنید میدونم تازه سایت را بروزرسانی کردید
خیلی ممنون و خدا قوت
 بدون نام 13:22:36 - 1398/06/30
استاد دوست دارم من را دعا کنید، مثل همیشه مطالب آموزنده وخوب
محمد شیبانی محمد شیبانی 11:23:42 - 1398/07/04
خدا حفظت کنه استاد
دست بچه های مصاف درد نکنه
سایت عالی شده
سعید محسنی نیا سعید محسنی نیا 20:34:31 - 1398/08/03
ممنون از موسسه مصاف و استاد خدا پشت و پناهتون
سعید محسنی نیا سعید محسنی نیا 04:34:35 - 1398/08/02
ممنون از موسسه مصاف و تشکر ویژه از استاد علی اکبر رائفی پور بابت تلاش های ک میکنن خدا پشت پناهتون التماس دعا
 بدون نام 02:08:51 - 1398/07/09
عالی بود ممنون استاد
حمید کوچکی نژادیان حمید کوچکی نژادیان 12:41:20 - 1398/08/11
به نام خدا...باسلام...مثل همیشه عالی و زیبا...مدد مولا یارتون...یاعلی
علیرضا کریمی مقدم علیرضا کریمی مقدم 13:12:15 - 1398/06/28
خدا علمت رو افزایش بده واقعا ممنون.به چنین اطلاعاتی که قیمتی نمیشه روش گذاشت