09 - آخوند درباری shia muslim

 

اسلام  آخوندهای درباری
که امام خمینی مکرر با همین تعبیر از آنها اسم میاوردند ...

08 - HIV  shia muslim

 

سونامی ایـــدز در کشور در راه است ....!!!!

06 آندلوسیزه shia muslim

قصه ی پر غصه ی آندلوس
 آندلوسیزه ... شبیخون فرهنگی ...  سربازان فرهنگی ...  آکادمی ماهواره ای !... بفرمایید شراب !...  فیس بوک رضاخانی !... رادیو اینترنتی بیگانه ... جنگ نرم ...

12