اختیار انسان shia muslim
تاریخ ارسال:1395/04/01 12:48:35 ب.ظ| تعداد بازدید:4504

آیا انسان اولین موجود مختار است؟ واختیار انسان تا چه میزان است؟

انقلاب ماهاتما گاندی -مصائب مسیح ملگیبسون shia muslim
تاریخ ارسال:1394/12/15 03:39:45 ب.ظ| تعداد بازدید:7820

آیا انقلاب ماهاتما گاندی برگرفته ازقیام امام حسین هست ؟ یا فراماسونر بوده ؟ اینها با هم تناقض داره ؟ ملگیبسون چطور ؟ فیلم مصائب مسیح ساخته یک فراماسونر هست ؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select