تقدیری بر مبنای تغییر

تقدیری بر مبنای تغییر shia muslim                   
ظریفی می‌گفت تقدیر هرساله تو، بنا بر تغییراتی که کرده ای، رقم خواهد خورد

 

زمان،  مهمترین عنصر مادی  است که اصلی ترین نقش را در ماه رمضان بازی می کند.

فقط بی توجهی و نادیده گرفتن چند ثانیه کافیست تا نه تنها روزه ات بر باد رود بلکه در مواردی کفاره ای بسیار سنگین بر دوش هایت قرار گیرد.

چه ارزشی دارد این زمان!!!!

جالب آنجاست که امام هر دوره نیز به عنوان امام عصر یا امام زمان ، معرفی می شود.

یعنی همان گونه که باید توجه کنی به زمانت باید بیش از اینها توجه داشته باشی به امامت زیرا اگر زمان در طول یک ماه برایت مهم می شود اما امام زمان، در کل زندگی ات برایت مهم ترین است.

و جالب تر این که در ماهی که زمان بیش ترین نقش را بازی می کند برای برنامه ریزی روزانه تو و اصلی ترین شاقول مادی است برای سنجش صحت ظاهری روزه ات، درست در همین ماه، پرونده سرنوشتت می رود دست امام زمانت تا یک سال دیگرت رقم بخورد ...

ظریفی می گفت تقدیر هرساله تو، بنا بر تغییراتی که کرده ای، رقم خواهد خورد. یعنی تو تغییر بکن و بخواه که بهترین باشی، امامت مهربان تر از آن است که بر این حالات زیبایت مهر رد بزند و تقدیرت را نامبارک امضا کند. مطمئن باش او به اندازه ای مهربان است که با افزودن بهترین تقدیرات بر روی بهترین تغییرات تو،دستت می گیرد و به اوج می رساندت.

و این یعنی "تغییر "اصلی ترین مفهوم  در فلسفه شبهای زیبای قدر است.

متاسفانه همیشه می‎پنداریم که محتومیم به پذیرش تقدیری که امام زمانمان برایمان رقم زده و این یعنی جبر اما حقیقت این است که   که امام زمان با لبخند بر تغییرات آسمانی ما نگاه می کند، و تقدیری در امتداد آن تغییرات برایمان می نگارد و این یعنی در  در اوج اختیاریم برای خوب شدن .

خدایا شکرت به خاطر این که اهمیت زمان را برایمان روشن ساختی . خودت کمک کن و بر ما منت گذار تا حقیقت امام زمانمان را نیز درک کنیم.

خدایا دستمان را بگیر تا بهترین تغییرات را در خود به وجود آوریم که تشنه امضای بهترین تقدیرات از سوی اماممان هستیم.

 

پی نوشت۱: نخواستم بنویسم تغییرات بد، چه بلایی سر انسان می آورد. فقط همین اندازه بسنده می‎کنم  که وقتی شمر به امیر المومنین پشت کرد، شاید هیچ گاه فکر نمی کرد روزی، بزرگترین جنایت تاریخ را در قبال فرزند علی، انجام دهد.

پی نوشت ۲: مطمئنا تقدیر شمر، در رمضان۶۰ هجری، به دستان امام زمانش امضاء شده بود....

کلید واژه های مطلب: تقدیری   بر   مبنای   تغییر   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.