احترام به والدین

احترام به والدین shia muslim                   
شهید علی ماهانی

 

یک بار هم نشد حرمت موی سفید ما را بشکند یا بی سوادی ما را به رخمان بکشد. هر وقت وارد اتاق می شدم، نیم خیز هم که شده، از جاش بلند می شد. اگر بیست بار هم می رفتم و می آمدم، بلند می شد.

می گفتم: علی جان، مگه من غریبه هستم؟ چرا به خودت زحمت می دی؟

می گفت: « احترام به والدین، دستور خداست».

کلید واژه های مطلب: احترام   به   والدین   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.