همگی مشروطیم shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/23 07:18:01 ب.ظ| تعداد بازدید:2131

بسم الله الرحمن الرحیم

این تذهبون! shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/23 05:51:50 ب.ظ| تعداد بازدید:1768

جماعت‌! کجا می‌رویم‌؟

به ما نگفتند که shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/23 05:29:37 ب.ظ| تعداد بازدید:1007

آری‌، برای اینکه مظلومان تاریخ‌، نفسی به راحتی بکشند، باید پشت و پوزة ظالمان و ستمگران را به خاک مالید و نسلشان را از روی زمین برچید.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select