دستورات عبادی shia muslim
تاریخ ارسال:1393/04/09 12:20:01 ب.ظ| تعداد بازدید:8366

و بعد از این ها، درخواست حاجت که در این صورت برآورده شدن حاجت، برو برگرد ندارد... البته اگر این مطالب در سجده باشد، مناسب‌تر است. [در محضر بهجت:1/343]

11. دستور العمل یازدهم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/04/02 05:06:06 ب.ظ| تعداد بازدید:5525

مبادا از زندگی خودمان، پشیمان شده بر گردیم؛ صریحاً می‌گویم: ـ مثلاًـ اگر نصف عمر هر شخصی در یاد منعم حقیقی است و نصف دیگر در غفلت، نصف زندگی، حیات او محسوب و نصف دیگر، ممات او محسوب است

10. دستور العمل دهم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/03/27 12:48:24 ب.ظ| تعداد بازدید:4745

پس باید بدانیم که هدف باید این باشد که تمام عمر، صرف در یاد خدا و طاعت او و عبادت، باید باشد، تا به آخرین درجه قرب مستعد خودمان برسیم، و گرنه بعد از آنکه دیدیم بعضی، به مقامات عالیه رسیدند و ما بی جهت، عقب ماندیم، پشیمان خواهیم شد.

9. دستور العمل نهم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/03/26 08:30:56 ب.ظ| تعداد بازدید:4429

آیا می‌دانید که: « هر که عمل کرد به معلومات خودش، خداوند مجهولات او را معلوم می‌فرماید. »؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select