آیین هندوییسم shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/20 02:14:26 ب.ظ| تعداد بازدید:2895

دعیه و آیینهاى هندوان در مجموعه اى به نام وداها(Vedas)به معناى دانش ، به زبان سانسکریت گرد آمده است و به آن شروتى (Sruti)یعنى وحى و الهام و علوم مقدس موروثى لقب مى دهند. پژوهشگران تاریخ تصنیف وداها را بین 1400 تا 1000 ق .م .

اسرائیلیات shia muslim
تاریخ ارسال:1392/10/12 07:16:48 ب.ظ| تعداد بازدید:3422

سرائیلیات، جمع اسرائیلیه و منسوب به اسرائیل، لقب یعقوب پیامبر، جدّ اعلای یهودیان است. واژه اسرائیلیات گاهی در معنایی ویژه، فقط بر آن دسته از روایاتی اطلاق می‌گردد که صبغه یهودی دارد1 و از طریق فرهنگ یهودی وارد حوزه اسلامی می‌شود2 و گاهی در معنایی گسترده‌تر، هر آنچه را که صبغه یهودی و مسیحی دارد و ...

چهره عیسى مسیح در مسیحیت معاصر shia muslim
تاریخ ارسال:1392/09/13 01:54:46 ب.ظ| تعداد بازدید:4487

در نوشته حاضر، نویسنده بر آن است تا چهره عیسى مسیح را در مسیحت معاصر و تفسیرهاى گوناگونى را که در مسیحیت معاصر از عیسى مسیح انجام گرفته است، بررسى کند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select