ماهواره و حریم خانواده shia muslim
تاریخ ارسال:1394/09/11 08:57:42 ب.ظ| تعداد بازدید:3741

در شماره قبلی مقاله، مرور مختصری بر حقیقت جنگ نرم و قدرت نرم داشتیم. همچنین تعاریف حوزه جنگ نرم را به طور خلاصه بیان کردیم. در این شماره در نظر داریم شرح مختصری بر ماهواره (مصداقی از ادوات جنگ نرم) به عنوان منبع مهم قدرت نرم، بیان داریم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select