شناسایی طراحان و صحنه‌گردانان اصلی اغتشاشات shia muslim
تاریخ ارسال:1396/10/17 11:28:55 ق.ظ| تعداد بازدید:1454

تمامی دستگیر شدگان تحویل سیستم قضائی شدند که اغلب آنها در طی مراحل قانونی به قید ضمانت رها و لیدرهای اصلی و تخریب گران اموال عمومی در بازداشت به سر می‌برند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select